สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ธรรมชาติ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

17 July 2023 10:32 AM    tti    152

ฝ่ายงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มร.ชร. จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ธรรมชาติ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 38 คน พร้อมครูผู้ควบคุมจำนวน 5 คนรวมเป็นจำนวน 43 คน กิจกรรมจัดขึ้นในพื้นที่การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (อพ.สธ -มร.ชร.) โดยมุ่งเน้นกิจกรรมให่เด็กได้สัมผัสในสิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัส ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น ผ่านกิจกรรม nature hunt การ์ดใบไม้ และเล่นสนุกกับเมล็ดไม้มีปีก อันจะทำให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์กับเด็กๆ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

อ่านมากสุด