วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดโครงการเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพและส่งเสริมการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีฯ

08 July 2023 12:00 PM    stam    232

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยยุคใหม่และศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในโครงการเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพและส่งเสริมการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีฯ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Medical Science Program : MSc) โดยมีกิจกรรมต่อเนื่อง 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ในโอกาศนี้ท่านคณบดี อ.ดร.ณิศรา ชัยวงค์ได้กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการประชวน เขื่อนเพชร กล่าวเปิดกิจกรรมพบปะพูดคุยและร่วมเดินเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ อีกด้วย


อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/stam2002

อ่านมากสุด