สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ให้การต้อนรับคุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ เนื่องในโอกาสที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนา

10 May 2023 12:12 PM    tti    152

ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู และทีมนักวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคุณสุณีย์  เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ เนื่องในโอกาสที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตรามแผนงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินการแก้ไข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการจนได้รับการรับรองความสามารถในด้านการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในปี พ.ศ. 2566 ต่อไป เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

อ่านมากสุด