หลักสูตร Nondegree หัวข้อ น้ำ ป่า ปลา อาหาร ขยะ

28 March 2023 17:45 PM    soldas    180

สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร Nondegree หัวข้อ น้ำ ป่า ปลา อาหาร ขยะ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ (สทบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยอาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการฯ และคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 10 หน่วยงาน ร่วมกันพัฒนาร่างหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Up Skills, Re Skills) ในหัวข้อ น้ำ ป่า ปลา อาหาร ขยะ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ผลการดำเนินงานทำให้ได้ร่างหลักสูตรในหัวข้อดังกล่าวจำนวน 10 ร่างหลักสูตรที่จะนำไปดำเนินการบูรณาการร่วมกับคณะ/หน่วยงานเป็นลำดับถัดไป

อ่านมากสุด