โครงสร้างผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี


รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


อาจารย์ดิเรก วรรณวัฒนกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ