โครงสร้างผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี
sornchai.mun@crru.ac.th   
053-776000 ต่อ 1101


รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
pairoj.dua@crru.ac.th   
053-776000 ต่อ 1806

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
jumrus@crru.ac.th   
053-776000 ต่อ 1807

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา
nawin.pro@crru.ac.th   
053-776000 ต่อ 1802

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
paweena.lee@crru.ac.th   
053-776000 ต่อ 1805

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
suthat.kla@crru.ac.th   
053-776000 ต่อ 1808

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
yingsak.pech@crru.ac.th   
053-776000 ต่อ 1804ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
nualnapa.chu@crru.ac.th   
053-776000 ต่อ 1811

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี
phuripat.kae@crru.ac.th   
053-776000 ต่อ 1561

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ
natthaphon.san@crru.ac.th   
053-776000 ต่อ 1812

อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ
anan.kae@crru.ac.th   
053-776000 ต่อ 1809