สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายกสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

-
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา ชีวพันธ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.โสภณ ศรีวพจน์

ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา

นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา

นายมนูญ ใยบัวเทศ

นายรัชกฤช สถิรานนท์

นายอาสา เม่นแย้ม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล

ผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช

อาจารย์ณิศรา ชัยวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์

อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์

อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย