สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายกสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา ชีวพันธ์

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.โสภณ ศรีวพจน์

ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา

นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา

นายมนูญ ใยบัวเทศ

นายรัชกฤช สถิรานนท์

นายอาสา เม่นแย้ม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม

อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


อาจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ นิวรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์

อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์

อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย