สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายกสภามหาวิทยาลัย


ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา ชีวพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธ์

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.โสภณ ศรีวพจน์

ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา

นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา

นายมนูญ ใยบัวเทศ

นายรัชกฤช สถิรานนท์

นายอาสา เม่นแย้ม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช์

อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล

อาจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์

อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์

อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย