คณบดี / ผู้อำนวยการ / หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

คณบดี


รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.ณิศรา ชัยวงค์

อาจารย์ ดร.ณิศรา ชัยวงค์
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

ศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร

ศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณาศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณาศักดิ์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์
คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน

รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน
คณบดีคณะบัญชีผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ


อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง

อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ อุปถัมภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ อุปถัมภ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผู้อำนวยการ


อาจารย์ ดร.จินดา ศิริตา

อาจารย์ ดร.จินดา ศิริตา
ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว

ดร.เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ

อาจารย์สุรเดช ต่างเพ็ชร

อาจารย์สุรเดช ต่างเพ็ชร
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน
ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย

อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน
ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
รักษาราชการ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์

อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาผู้อำนวยการกอง


นางนิตยา ยืนยง

นางนิตยา ยืนยง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสาวปราณี ทาสีลา

นางสาวปราณี ทาสีลา
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

นางสาวพรรณี ศรีสงคราม

นางสาวพรรณี ศรีสงคราม
ผู้อำนวยการกองกลาง

นางกัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา

นางกัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายราชันย์ ทนันชัย

นายราชันย์ ทนันชัย
ผู้อำนวยการกองบริหารกายภาพฯ