ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 11 กันยายน 2512
          จังหวัดเชียงราย ได้เสนอเรื่องขอตังโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาต่ออธิการบดีกรมการฝึกหัดครู โดยเสนอให้ใช้บริเวณ อ่างเก็บน้ำหนองบัว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ในการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู
วันที่ 30 มิถุนายน 2515
          นายสาโรช บัวศรี อธิการบดีกรมฝึกหัดครูขณะนั้นได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายว่ากรมการฝึกหัดครู เห็นสมควรให้ตั้งสถานฝึกหัดครู ตามเสนอและรอการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2516 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างต่อไป
วันที่ 29 กันยายน 2516
          ได้มีการสถาปนาวิทยาลัยครูขึ้นตามมติ คณะรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งให้ "นายบัณฑิต วงษ์แก้ว" จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม มาดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นคนแรกได้เปิดอบรมเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน (อ.ศ.ร) ให้แก่ข้าราชการครู ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 1,500 คน เป็นครั้งแรก
วันที่ 2 มีนาคม 2520
          ได้มีพระราชกฤษฏีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครู พ.ศ 2516 เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย สามารถเปิดสอนได้ถึงปริญญา และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ "นายวิเชียร เมนะเศวต" ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นคนแรก
ในปี พ.ศ. 2528
          ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูเชียงรายเพื่อให้สอดคล้องกับภาระกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยแบ่ง ส่วนราชการของวิทยาลัยครูแก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. 2527 โดยแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงราย ดังนี้
          1. สำนักงานอธิการบดี
          2. คณะวิชาครุศาสตร์
          3. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          4. คณะวิชามุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          5. คณะวิชาวิทยาการจัดการ
          6. สำนักงานวางแผนแลพัฒนา
          7. สำนักงานส่งเสริมวิชาการ
          8. สำนักงานกิจการนักศึกษา
          9. ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา
          10. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

          ต่อมาสภาการฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับสภาการฝึกหัดครู พ.ศ.2528 ว่าด้วยให้วิทยาลัยครูรวมกันเป็นกลุ่ม เรียกว่า สหวิทยาลัยและกำหนดให้วิทยาลัยครูเชียงราย รวมกันอยู่ในกลุ่มสหวิทยาลัยล้านนาซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงราย วิทยาลัยครูลำปาง และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า "สถาบันราชภัฏ" จากวิทยาลัยครูเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายการผลิต บัณฑิตของสถาบันโดยให้ สถาบันราชภัฏเชียงรายเป็นส่วนราชการในสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้สำนัก สภาสถาบันราชภัฏ เป็นนิติบุคคลมีฐานะเทียบเท่า กรมในกระทรวงศึกษาธิการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ผศ.สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรก ของสถาบันราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2538
วันที่ 10 มิถุนายน 2547
          ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศให้สถาบันราชภัฏ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
วันที่ 14 มิถุนายน 2547
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีจนถึงปัจจุบัน