ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และให้โอกาส

University of Learning Pathway to Success


แนะนำมหาวิทยาลัย


    วันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี

CRRU NEWS


...
...

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

...

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | Chiang Rai Rajabhat University

สร้างความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

ที่นี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564 ข่าวเด่นวันนี้ : รายงานพิเศษ ศูนย์เซรามิก มร.ชร. ยกระดับผลิตภัณฑ์ นำวิจัยเพิ่มคุณค่า-มูลค่า

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564 ข่าวเด่นวันนี้ : รายงานพิเศษ 8 ราชภัฏสร้างฝายมีชีวิต ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาน้ำแบบยั่งยืน

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564 ข่าวเด่นวันนี้ : มร.ชร. เฝ้าระวังโควิด-19 ขยายเรียนออนไลน์-ยกเลิกสอบ-ฝึกประสบการณ์ฯ

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564 ข่าวเด่นวันนี้ : มร.ชร. รับสมัครร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 300 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ม.ค. 64