ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และให้โอกาส

University of Learning Pathway to Success


แนะนำมหาวิทยาลัย


    วันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี

CRRU NEWS


...
...
...

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

...

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

...

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | Chiang Rai Rajabhat University

สร้างความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

ที่นี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564 ข่าวเด่นวันนี้ : สถาบันอาเซียนศึกษา มร.ชร. - นศ. ชมรมรวมพลังชุมชน "สร้างแนวกันไฟป่า" ทำแนวป้องกันไฟในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ข่าวเด่นวันนี้ : มร.ชร. พร้อม ต้อนรับน้องๆ นักเรียนร่วมงาน "OPEN HOUSE CRRU"

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ข่าวเด่นวันนี้ : มร.ชร.จัดมหกรรมราชภัฏวิชาการ ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จ "2021 OPEN HOUSE CRRU" 25 ก.พ. นี้

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ข่าวเด่นวันนี้ : ทูบีฯ มร.ชร. อบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ "เพื่อนช่วยเพื่อน" พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา