ร่วมงานการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

11 December 2019 16:22 PM    biodiversity    185

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมดำเนินงานในงานการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 10 "ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพือ่ให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบาย ได้เห็นความหลากหลายของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย นำไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย เพื่อก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ จนสามารถนำสิ่งดีงามสู่ตาโลก แล้วกลับมาหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ศักยภาพมาล้นมาให้เห็น ชายบ้านไทยได้ประโยชน์ นำสู่ประโยชน์แท้แก่มหาชนต่อไป

อ่านมากสุด