ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มร.ชร. และทีม เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ

02 September 2020 11:53 AM    stam    207

          วิทยาลัยการแพทย์ฯ มีโอกาสได้ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ พ.อ.หญิง ผศ. ดร. พญ. ดังใจ  สุวรรณกิตติ ที่มาเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2563

อ่านมากสุด