CRRU New Normal มร.ชร. จัดปฐมนิเทศ นศ. 63 ออนไลน์

23 June 2020 14:00 PM    snk    634

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563โดยใช้แพลตฟอร์มการถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (https://www.facebook.com/CRRUNEWS/) มีนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) จาก 13 คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,159 คน มี นายวิศรุต มุ่งคำภา นักประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้ดำเนินรายการ

กิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 10.00 น. เป็นการเปิดลงทะเบียนโดยนักศึกษาแจ้งรหัส ชื่อ นามสกุล และคณะ ต่อด้วยการรับชมวีดิทัศน์ตามลำดับดังนี้ วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ผลงานการจัดทำของนักศึกษา วีดิทัศน์ที่ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี กล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่และแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ แนะนำคณบดี วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย วีดิทัศน์กล่าวแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยโดย ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี ต่อด้วยช่วง 4 หน่วยงานหลักพบนักศึกษา ผู้บริหาร 4 หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยกล่าวแนะนำหน่วยงานและช่องทางติดต่อสื่อสารให้แก่นักศึกษา ได้แก่ นางกัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา ผู้อำนวยการกองคลัง, ผศ.จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ผศ.ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ปิดท้ายด้วยวีดิทัศน์แนะนำองค์การบริหารนักศึกษา ประกอบด้วย นายสุทธินัย สมรวย นายกองค์การฯ นายกัณฐพันธ์ วงค์ไชยา รองนายกองค์การฯ และ นส.จุฑามาศ วามะลุน รองนายกองค์การฯ ทั้งนี้ ขณะรับชมวีดิทัศน์นักศึกษาสามารถพิมพ์คำถามหรือข้อสงสัยลงไปในช่องแสดงความคิดเห็น มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถาม ให้คำแนะนำ

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมมีการให้นักศึกษาตอบแบบประเมินออนไลน์เพื่อประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ผลคือนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ มากต่อองค์ประกอบต่างๆ ของกิจกรรม เช่น ช่วงเวลาการจัด และการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ส่วนความคิดเห็นที่น่าสนใจของนักศึกษา เช่น นายกิตติภณ จันต๊ะพงษ์ เฟรชชี่คณะครุศาสตร์ บอกว่า เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาแบบ Online ครั้งแรก แต่ก็รู้สึกโอเคครับนางสาวชลนภา เบกากู่ คณะมนุษยศาสตร์ บอกว่า การปฐมนิเทศครั้งนี้ครูอาจารย์พูดได้ดี เข้าใจง่าย การเผยแพร่ในระบบอนนไลน์ก็ดีค่ะและ นายเทอดศักดิ์ อุ่นคำ คณะวิทยาการจัดการแสดงความคิดเห็นว่า การปฐมนิเทศจัดดี ใช้เวลาเหมาะสม

อ่านมากสุด