ประชาสัมพันธ์

รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ 1
ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๒
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ 2 แอดไลน์กลุ่ม เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ตาม QR Code
รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2

เอกสาร โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะ 2

รายการประกาศ ดาวน์โหลด
Form 1 สำหรับรุ่นที่ 2 New!
Form 1* แบบสรุปข้อมูล สำหรับรุ่นที่ 2
Form 2 สำหรับรุ่นที่ 2
Form 3 สำหรับรุ่นที่ 2 เดือนสิงหาคม
Form 3 สำหรับรุ่นที่ 2 เดือนกันยายน
Form 4 สำหรับรุ่นที่ 2
Form 5 สำหรับรุ่นที่ 2
หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าพื้นที่ เฟส 2
[Part2] ปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2
[Part1] ปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2
รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างงานประชาชน ฯ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เดือนสิงหาคม - กันยายน 63
ใบสำคัญรับเงิน
ใบรับรองที่พักอาศัย
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการ เดือนสิงหาคม-กันยายน 63
[Form 1*] แบบสรุปข้อมูลบริบทพื้นที่และการสำรวจสถานการณ์/สภาพปัญหาระดับหมู่บ้าน
ข่าวดี รับสมุครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 https://forms.gle/CzvuwENqxR9d8DzQ8
ใบสำคัญรับเงิน
หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าพื้นที่ดำเนินโครงการ
วีดีโอการปฐมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระยะที่ 2
คู่มือปฏิบัติงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
[Form 1] แบบสำรวจข้อมูลบริบทพื้นที่และการสำรวจสถานการณ์/สภาพปัญหาระดับหมู่บ้าน
[Form 2] แบบฟอร์มสรุปข้อมูลชุมชน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของชุมชน
[Form 3] แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม
[Form 3] แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม
[Form 3] แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน ประจำเดือนกันยายน
[Form 4] แบบฟอร์มเสนอโครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงาน
[Form 5] แบบฟอร์มแผนการจัดทำกิจกรรมตามศักยภาพเสนอโครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงาน
[Form 6] แบบรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามศักยภาพ