ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับยาแผนโบราณ (The 2nd Optical Valley Forum-the symposium of scientific and technological innovation of traditional medicine)

17 December 2019 11:54 AM    stam    156

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้รับเชิญจาก Dr. Zhinan Mei ผู้อำนวยการสถาบันเวชกรรมชาติพันธุ์ (Director, Institute of Enthnomedicine) ประจำ South-Central University for Nationalities ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับยาแผนโบราณ (The 2nd Optical Valley Forum-the symposium of scientific and technological innovation of traditional medicine) ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ คณบดีผู้ก่อตั้ง,.ดร.วนิษา  ปันฟ้า และ อ.ดร.จักรกฤษณ์  คณารีย์ เข้าร่วมประชุม และในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ ได้มีโอกาสนำเสนอความรู้ทางการแพทย์แผนไทยในหัวข้อ The Role of Buddhist Five Aggregates in Thai/Dai Medicine ร่วมทั้งได้ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ อาทิ เช่น การอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบยาสมุนไพร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบยาแผนโบราณในระดับอุตสาหกรรม การพัฒนารูปแบบยาแผนโบราณและการพัฒนาอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ ตลอดจนการจัดตั้งเครือข่ายยาสมุนไพรและการแพทย์พื้นบ้าน 

อ่านมากสุด