ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และให้โอกาส

University of Learning Pathway to Success

แนะนำมหาวิทยาลัย


    วันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | Chiang Rai Rajabhat University

สร้างความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

2020-10-01    admin   90
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

2 นักศึกษา มร.ชร. ชวนเที่ยวเชียงรายผ่าน MV ‘เชียงรายเมืองน่าอยู่’

2020-08-17    snk   183
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

มร.ชร. รับมอบเงินบริจาคเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา

2020-07-22    snk   265
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

2020-07-22    chat   436
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานจ้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1 อัตรา ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2020-07-02    chat   534
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

CRRU New Normal มร.ชร. จัดปฐมนิเทศ นศ. 63 ออนไลน์

2020-06-23    snk   1451
...
...

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

...

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

CRRU Social               

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ข่าวเด่นวันนี้ : ส.บริหารรัฐกิจ มร.ชร. จัดสัมมนา ท่องเที่ยวชุมชน สู่การปรับตัวยุค "New Normal" หลังโควิด - 19

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ข่าวเด่นวันนี้ : มร.ชร. ขับเคลื่อนโครงการสร้าง "วิศวกรสังคม" ผลิตแกนนำสู่การพัฒนาชุมชน - ท้องถิ่น

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ข่าวเด่นวันนี้ : อายิว มาเยอะ ชนะเลิศรางวัลระดับประเทศ เพชรยอดมงกุฏ - เขียนบทความภาษาจีน

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ข่าวเด่นวันนี้ : มร.ชร. เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย ร.9