อาคาร ชื่ออาคาร รายละเอียดห้อง ดูแผนที่
1 คณะมนุษย์ศาสตร์
ดูแผนที่
2 คณะคุรุศาสตร์
ดูแผนที่
3 คณะวิทยาการจัดการ
ดูแผนที่
4 คณะสังคมศาสตร์
ดูแผนที่
5 สำนักงานส่งเสริมวิชาการ
ดูแผนที่
6 สำนักอธิการบดี
ดูแผนที่
7 อาคาร Visitor Center
ดูแผนที่
8 สำนักอธิการบดี 1
ห้องประชุมเอื้องสายหลวง
ดูแผนที่
9 หอประชุมกาสะลองคำ
ดูแผนที่
10 อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ 1
ดูแผนที่
11 อาคารBiotech 2 (โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์)
ดูแผนที่
12 อาคารโรงเรียนสาธิต การเวก
ดูแผนที่
13 อาคารโรงเรียนสาธิต สารภี
ดูแผนที่
14 อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดูแผนที่
15 อาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมราชภัฏอินน์)
ดูแผนที่
16 อาคารศิลปวัฒนธรรม
ดูแผนที่
17 อาคารศิลปะ
ดูแผนที่
18
19 อาคารสาธารณูปโภค ประปา น้ำดื่ม
ดูแผนที่
20 อาคารเรียนรวม 3
ดูแผนที่
21 อาคารกองอาคารสถานที่
ดูแผนที่
22 ศูนย์รักษาความปลอดภัย
ดูแผนที่
23 อาคารโปรแกรมสถาปัตย์
ดูแผนที่
24 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ดูแผนที่
25
26 อาคารเรียนรวม 25 ปีราชภัฏ
ชั้น G ศูนย์อาหารใต้ตึก
----------------------------------------------------
ชั้น 1 สำนักงานบัณฑิต
----------------------------------------------------
ชั้น 2 ห้องเรียน 2620, 2621, 2622, 2623, 2624
----------------------------------------------------
ชั้น 3 ห้องเรียน 2630, 2631, 2632, 2633, 2634
----------------------------------------------------
ชั้น 4 ห้องเรียน 2641, 2642, 2640
----------------------------------------------------
ชั้น 5 ห้องเรียน 2651, 2652, 2650
----------------------------------------------------
ชั้น 6 ห้องเรียน 2661, 2662, 2660
----------------------------------------------------
ชั้น 5 ห้องเรียน 2671, 2672, 2670
----------------------------------------------------
ชั้น 5 ห้องเรียน 2681, 2682, ห้องพัก, 2684, 2685
----------------------------------------------------
ดูแผนที่
27 อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์
ดูแผนที่
28 อาคารโรงพยาบาลสัตว์
ดูแผนที่
29 อาคารสำนักงานกิจการนักศึกษา
ดูแผนที่
30 อาคารศูนย์สุขภาพ
ดูแผนที่
31 อาคารโรงเรียนสาธิต รส่คน
ดูแผนที่
32 อาคารร้านค้าสหกรณ์
ดูแผนที่
33 อาคารเรียนรวม 2
ดูแผนที่
34 อาคารนาฏศิลป์
ดูแผนที่
35 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ดูแผนที่
36 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
ดูแผนที่
37 อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 1
ดูแผนที่
38 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ดูแผนที่
39 อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ
ดูแผนที่
40 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สำนักงานคณบดี)
ดูแผนที่
41 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียน 5 ชั้น)
ดูแผนที่
42 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารโยธา)
ดูแผนที่
43 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารศิลปะ อุตสาหกรรม)
ดูแผนที่
44 เกลียวเชือก
ดูแผนที่
45 อาคารพลศึกษา
ดูแผนที่
46
47 อาคารสปาล้านา
ดูแผนที่
48 อาคารไดร์กอล์ฟ
ดูแผนที่
49 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ดูแผนที่
50 หอพักสวัสดิการ (โสด)
ดูแผนที่
51 อาคารคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
ดูแผนที่
52 หอพักสวัสดิการ (ครอบครัว)
ดูแผนที่
53 อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 2
ดูแผนที่
54 อาคารหอดูดาว
ดูแผนที่
55
56 อาคารแพทย์พื้นบ้าน
ดูแผนที่
57 อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ดูแผนที่
58 ห้องพักอาจารย์ดนตรี
ดูแผนที่
59 สำนักงานบริการวิชาการแก่ชุมชน/นิเทศศาสตร์
ดูแผนที่
60 อาคารยุพราชวิทยมงคล
ชั้นที่ 1 ห้องประชุมเอื้องมัจฉา
----------------------------------------------------
ชั้นที่ 2
----------------------------------------------------
ดูแผนที่
61 อาคารศิลปะการแสดง
ดูแผนที่
62 อาคารศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ดูแผนที่
63 อาคารภาษาและวัฒนธรรมจีน
ดูแผนที่
64 อาคารโสตทัศนศึกษา
ดูแผนที่
65 หอพักชาย Uni - Dorm 1 (สำนักงานบริการ)
ดูแผนที่
66 หอพักชาย Uni - Dorm 2
ดูแผนที่
67 อาคารนิติศาสตร์
ดูแผนที่
68 อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ดูแผนที่
69 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดูแผนที่
70 ห้องประชุมพะยอม
ดูแผนที่
71 ห้องประชุมนนทรี
ดูแผนที่
72 ห้องประชุมอินทนิล
ดูแผนที่
73
74
75
76
77 อาคารวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
ดูแผนที่
78 อาคาร Unidorm-7
ดูแผนที่
79 คณะมนุษยศาสตร์ใหม่
ดูแผนที่
80 อาคารการศึกษาพิเศษ
ดูแผนที่
81 อาคารโรงเรียนสาธิต
ดูแผนที่
82 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
ดูแผนที่
83 อาคารโรงเตาเผาขยะ
ดูแผนที่
84 อาคารโรงประปา
ดูแผนที่
85
86 อาคารองค์การนักศึกษา
ดูแผนที่
87 ยูโด
ดูแผนที่
88 เทควันโด
ดูแผนที่
89 หอพักหญิง Uni - Dorm 2
ดูแผนที่
90 หอพักหญิง Uni - Dorm 3
ดูแผนที่
91 หอพักหญิง Uni - Dorm 4
ดูแผนที่
92 หอพักหญิง Uni - Dorm 5
ดูแผนที่
93 หอพักหญิง Uni - Dorm 6
ดูแผนที่
94 หอพักหญิง Uni - Dorm 1
ดูแผนที่
95 อาคารฝ่ายยานพาหนะ
ดูแผนที่
96
97
98
99
100 อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 100
ชั้น G
----------------------------------------------------
ชั้น 1 ห้องเรียน 10011, 10012, 10013, 10014, 10015, 10016
----------------------------------------------------
ชั้น 2 ห้องเรียน 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10027, 10028, 10029
----------------------------------------------------
ชั้น 3 ห้องเรียน 10031, 10032, 10033, 10034, 10035, 10036, 10037
----------------------------------------------------
ดูแผนที่
101 อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 101
ชั้น G
----------------------------------------------------
ชั้น 1 ห้องเรียน 10111, 10112, 10113, 10114, 10115, 10116, 10117, 10118
----------------------------------------------------
ชั้น 2 ห้องเรียน 10121, 10122, 10123, 10124
----------------------------------------------------
ชั้น 3 ห้องเรียน 10131, 10132, 10133, 10134
----------------------------------------------------
ดูแผนที่
102 อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 102
ชั้น G
----------------------------------------------------
ชั้น 1 ห้องเรียน 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10218, 10219
----------------------------------------------------
ชั้น 2 ห้องเรียน 10221, 10222, 10223, 10224
----------------------------------------------------
ชั้น 3 ห้องเรียน 10231, 10232, 10233, 10234
----------------------------------------------------
ดูแผนที่
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

;