อาคารองค์การนักศึกษา
หมายเลขอาคาร: 86

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::