ห้องประชุมพะยอม
หมายเลขอาคาร: 70

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::