อาคารโสตทัศนศึกษา
หมายเลขอาคาร: 64

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::