อาคารโรงเรียนสาธิต รส่คน
หมายเลขอาคาร: 31

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::