อาคารโรงเรียนสาธิต การเวก
หมายเลขอาคาร: 12

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::