อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ 1
หมายเลขอาคาร: 10

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::