คณะคุรุศาสตร์
หมายเลขอาคาร: 2

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::