มร.ชร.เปิดรับสมัคร นศ.ป.เอก เทอม 2 ปี 2556 สมัครด่วน

เมื่อวันที่ : 2013-10-07
           

           มร.ชร. เปิดรับสมัครนศ.ระดับ ป.เอก เรียนเสาร์-อาทิตย์  ประจำปีการศึกษา 2557  สนใจสมัครกรอกข้อมูล ทางเน็ต ได้ตั้งแต่วันนี้ -  12  ต.ค. นี้ สอบถามรายละเอียด 0-5377-6118,0-5377-6000 ต่อ 1565  หรือ 0-5377-6491

           ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์   ศรีสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หอสมุด) ฐานะกรรมการบริหารหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า มร.ชร. เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ( ปร.ด. ) ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2556  ตั้งแต่วันนี้ – 12 ตุลาคม 2556   ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น.  ที่หน่วยรับนักศึกษา อาคารยุพราชวิทยมงคล  มร.ชร.

          “ซึ่งผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททุกสาขา หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  กรณีที่จบปริญญาโทไม่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน ต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด  มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า  3 ปี มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ ผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS  ไม่ต่ำกว่า 5.5   กรณีผลสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและสอบผ่านตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะต้องมีความประพฤติดีและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  และกรณีไม่เป็นไปตามข้อ 1-3 ให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์   กล่าว

           ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตโดย download ใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ที่ http://admissin.crru.ac.th   สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-5377-6118,0-5377-6000 ต่อ 1565  หรือ 0-5377-6491   หรือสมัครโดยตรงที่หน่วยรับนักศึกษา อาคารยุพราชวิทยมงคล   (หอสมุดใหม่)  โดยจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 500 บาท โดยมีหลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังต่อไปนี้

1. ใบสมัครที่ดาวโหลด และกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน จำนวน  1  ฉบับ

7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ อย่างละ 1 ฉบับ กรณี    ชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

8. สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกให้เสนอแนวคิดเชิงหลักการเพื่อพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่ดำเนินการสมัครจำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  40 ครั้ง
ที่มา : สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย