ประกาศแจ้ง "การรับตำราเรียนวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาปี 60 ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) และภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ )

  สน.นวัตกรรม มร.ชร.ขับเคลื่อนงานการบรูณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน CRRU-WIL

  3 คณะดัง มร.ชร. เดินด้านแนะแนวการศึกษา เตรียมพร้อมสู่ ปี 2561

  หนึ่งใจ ติวให้น้อง ที่ ม.ราชภัฏเชียงราย

  สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย มร.ชร. สัมมนาวิชาการระดับชาติ “สังคมผู้สูงวัย ประเทศไทย 4.0”

  นิติศาสตร์ มร.ชร. ร่วมงานวันรพี ระลึกถึงพระกรุณาธิคุณบิดากฏหมายไทย