กก.ประเมิน ม.ราชภัฏ ชร. ปี’60 แล้ว ระดับดี-ดีมาก
กก.ประเมิน ม.ราชภัฏ ชร. ปี’60 แล้ว ระดับดี-ดีมาก


เมื่อวันที่ : 2018-12-11 13:49:08

กก.ประเมิน ม.ราชภัฏ ชร. ปี’60 แล้ว

ระดับดี-ดีมาก

 

          มร.ชร. “ดี - ดีมาก” กก.ภายนอกประเมินแล้วปี 2560 เผยข้อมูลองค์ประกอบด้าน การวิจัย, การบริการวิชาการ, การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ครองระดับ “ดีมาก” อีกทั้ง “จุดเด่น” ของมหาวิทยาลัย ทั้งข้อจุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดีๆ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 - 15 พ.ย. (61) ที่ผ่านมาคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันอุดมศึกษาภายนอก มหาวิทยาลัย ที่มาจากสถาบันต่างๆ ประกอบ ด้วย รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี เป็นประธาน และคณะกรรมการ ได้แก่ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร, ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย, ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชัย, และ ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล กรรมการและเลขานุการ ได้ดำเนินการ “ตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษา” ภายในระดับสถาบัน (มร.ชร.) ประจำปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์ขององค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1.การผลิต บัณฑิต 2.การวิจัย 3.การบริการวิชาการ 4.การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม และ 5.การบริหารจัดการ

          “ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้ง 5 คน ได้ชี้ให้เห็น “จุดเด่นของมหาวิทยาลัย” ตามด้วย ข้อเสนอแนะในจุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยจากคณะ กรรมการและในครั้งนี้ยังมีผลการประเมินตนเอง (SAR) ประกอบคู่กับคณะกรรมการอีกด้วย” อธิการบดี กล่าว

          จากเอกสารการประเมินของคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ระบุว่า “จุดเด่นของ มร.ชร.” มี 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน 2.คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการการศึกษา และ 3.มหาวิทยาลัยจัดบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและ พื้นที่เป้าหมาย (Area Base) อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาท้องถิ่น และมี โครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตอบสนอง ประเพณีและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น “จุดที่ควรพัฒนา” 1.การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2.การหารายได้ของมหาวิทยาลัย 3.การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์

          ส่วน “ข้อเสนอแนะ” เพื่อการพัฒนา มร.ชร. นั้น คณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้ 1.ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบบูรณาการหลายศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 2.ควรมีการวางแผนใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการจัดหารายได้ให้เพิ่มขึ้น 3.ควรสร้างกระบวนการและปฏิบัติการแบบ เร่งด่วน (Fast Track) ในการเพิ่มจำนวนตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์

          ในเอกกสารการประเมินนี้คณะกรรมการยังแยกการประเมินออกเป็นแต่ละด้านขององค์ประกอบ ทั้ง 5 ด้าน ตามเกณฑ์ โดยแต่ละด้านก็จะมีตัวชี้วัดด้านคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ รวมทั้งจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาด้วย ทั้งนี้ต้องการให้ มร.ชร. มีความก้าวหน้าต่อไป

          ผลการประเมินในภาพรวมของสถาบันปรากฏดังนี้

                    1.การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.74 ระดับคุณภาพ พอใช้

                    2.การวิจัยคะแนนเฉลี่ย 4.86 ระดับคุณภาพ ดีมาก  

                    3.การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก

                    4.การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก

                    5.การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.43 คะแนนเฉลี่ย ดี     

                    ส่วน คะแนนเฉลี่ยรวม 5 องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย 4.35 ระดับคุณภาพ “ดี”


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  222 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th