สถาบันพัฒนาฯ มร.ชร. สร้าง “เก๊กฮวย” อินทรีย์ ได้มาตรฐานสากล GMP-อย.
สถาบันพัฒนาฯ มร.ชร. สร้าง “เก๊กฮวย” อินทรีย์ ได้มาตรฐานสากล GMP-อย.


เมื่อวันที่ : 2017-12-04 05:29:16

สถาบันพัฒนาฯ มร.ชร. สร้าง

“เก๊กฮวย” อินทรีย์

ได้มาตรฐานสากล GMP-อย.

 

         สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม (สพพส.) มร.ชร. ลงพื้นที่ตามงานพบความก้าวหน้าจากสร้าง Model School-University Partnership ช่วยคนบนดอยสูงมีอาชีพและรายได้ ที่ยั่งยืนใช้ “ดอกเก๊กฮวย” ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ผ่าน ร.ร. สู่หมู่บ้าน สู่มาตรฐานการผลิตสากลให้ได้ GMP และ อย. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

 

         ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผอ.สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (สพ พส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ได้ลงพื้นที่พร้อมนักวิจัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรยั่งยืน เพื่อทดแทนการปลูกข้าว- โพด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในชุมชนพื้นที่สูงตามแนวตะเข็บชายแดน เขตแดนไทย - พม่า อันเนื่องมาจากปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ในพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดินและน้ำ เกิดการเผา ทำให้พื้นที่เป็นแหล่งก่อให้เกิดหมอกควัน เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่จัน

 

         งานครั้งนี้นักวิจัยในทีมงานได้สร้าง Model School-University Partnership โดย สพพส.มร.ชร. ทำหน้าเป็นพี่เลี้ยง สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ชุมชน การวิจัยนี้เป็นงานต่อยอดงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติครั้งก่อน โดยใช้ต้น “เก๊กฮวย” เป็นพืชทดแทน เพื่อปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ด้วยการการถอดรหัสเกษตรอินทรีย์สู่ ร.ร. ผู้นำชุมชน และเกษตรกรตามลำดับ จึงเกิดงานวิจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในพืชเก๊กฮวย ซึ่งเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์โดยการอบแห้ง สร้าง เครื่องมือในการอบแห้งให้ชุมชนได้เรียนรู้ และหาแนวทางในการ สร้างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เก๊กฮวย โดยจัดทำองค์ความรู้เรื่อง GMP (Good Manufacturing Practice) และ อย. แก่ผู้ประกอบการเพื่อสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่าง มีมาตรฐานด้วย” ผศ.ดร.สุทธิพร กล่าว

 

         ผศ.ดร.สุทธิพร กล่าวว่า ผลการวิจัยพบว่า School - University Partnership ของเราประสบผลสำเร็จในพื้นที่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยใช้โรงเรียนสามัคคีพัฒนา เป็นฐานการเรียนรู้สู่ผู้นำชุมชนและเกษตรกรสามารถ สร้าง เกษตรกรปลูก “เก๊กฮวยอินทรี” จำนวน 60 ราย ผู้นำชุมชนจำนวน 4 ราย ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านม้งเก้าหลัง, ม้งแปดหลัง, ห้วยกระ และบ้านเล่าลิ่ว ซึ่งตั้งเป้าหมายเกษตร ไว้ที่ 10 ราย โดยผลการดำเนินงานเพิ่มเป็น 60 ราย ความสำเร็จการปลูกเก๊กฮวยอินทรีย์ครั้งนี้ได้รับการต่อยอดโดย ผอ. ร.ร. ได้ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่ครูผู้สอน นักเรียน ผู้นำชุมชน สู่ชุมชนได้สำเร็จอย่างดีมาก

 

         “นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างผู้ประกอบการตัวอย่าง เพื่อผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์ สู่มาตรฐานการผลิตสากลให้ได้ GMP และ อย. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการสร้างมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อถือได้ และเมื่อมีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล GMP และ อย. ผู้ประกอบการก็สามารถสร้างแนวทางการตลาดได้ ผลจากการวิจัยนี้ จึงสามารถที่จะนำ Model นี้เป็นแนวทางกับพืชเศรษฐกิจตัวอื่นๆ ตามความต้องการของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเยี่ยม” ผอ.สพพส.มร.ชร. กล่าว

         

 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  67 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th