มร.ชร. ผ่านเกณฑ์ สกอ. ปี’59 “ดี-ดีมาก” ฝากเติมเต็มพัฒนาต่อไป
มร.ชร. ผ่านเกณฑ์ สกอ. ปี’59 “ดี-ดีมาก” ฝากเติมเต็มพัฒนาต่อไป


เมื่อวันที่ : 2017-11-28 17:59:17

 

มร.ชร. ผ่านเกณฑ์ สกอ. ปี’59

“ดี-ดีมาก”

ฝากเติมเต็มพัฒนาต่อไป

 

          เปิดผลประเมินคุณภาพจัดการศึกษา มร.ชร. ปี 2559 จาก กก.ภายนอก ผ่านทุกเกณฑ์ พอใช้ ดี และ ดีมาก 3 เกณฑ์ กรรมการ 2 ชุดเห็นตรงกัน พร้อมมีข้อเสนอแนะการพัฒนา ผู้บริหาร เผยบางเกณฑ์เป็นเรื่องยากสำหรับ ม.ใหม่ทุกแห่งต้องใช้เวลาและพร้อมหนุนพัฒนาอาจารย์เต็มที่ ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และมีคุณภาพ

          ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา ผอ.กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25-27 พ.ย. ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มีการ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จากบุคคลภายนอก จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา

          การประเมินครั้งนี้ ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมิน ทั้ง 5 คน ได้แก่ รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) วไลยอลงกรณ์ (ปทุมธานี) / ม.ราชพฤกษ์ (นนทบุรี) เป็นประธาน ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ จากมรภ.เทพสตรี (ลพบุรี) อ.ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง จากมรภ.พระนคร(กทม.) อ.พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (นนทบุรี) เป็นกรรมการ และ อ.ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช จาก ม.เกษตร- ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (นครปฐม) เป็น กรรมการและ เลขานุการ

          “สำหรับเกณฑ์การประเมินนี้ ทั้งหมดมี 5 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 1.การผลิตบัณฑิต 2.การวิจัย 3.การบริการวิชาการ 4.การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5.การบริหารจัดการ ทั้งหมดนี้เป็นเกณฑ์ที่กำหนดจากสำงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ใช้ประเมินทุกมหาวิทยาลัย ในประเทศ” ผศ.ดร.นาวิน กล่าว

          รายงานจากที่ประชุมคณะผู้บริหารเมื่อวันที่ 27 พ.ย. เปิดเผยว่า ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

          ผลประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ ทั้ง 5 องค์ประกอบ ตารางวิเคราะห์ผลประเมินในภาพรวมองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย

          อย่างไรก็ตามเมื่อดูตารางวิเคราะห์ผลประเมินโดยภาพรวม พบว่า การผลิตบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ “พอใช้” การบริหารจัดการ อยู่ในระดับ “ดี” ส่วนงานการวิจัย, บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีมาก” ทั้ง 3 เกณฑ์

          รายงานข่าว เปิดเผยด้วยว่า เหตุที่องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่อยู่ในระดับ “พอใช้” เนื่องจากว่า ตัวชี้วัดนั้นจะต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทาง สกอ.กำหนดคือ ต้องมีจำนวนอาจารย์ ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากในสภาวะปัจจุบันสำหรับ มหาวิทยาลัยใหม่เกือบทุกแห่ง ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาอาจารย์อีกสักระยะ เรื่องนี้ทางผู้บริหารก็ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอาจารย์อยู่แล้วอย่างเต็มที่

          ส่วนข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมินชุดดังกล่าวเสนอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนั้นมี 2 ประเด็นหลักๆ คือ การเร่งรัดแก้ปัญหาหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และหน่วยงานกลางของ มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ควรพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้น


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  61 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th