มร.ชร.ปลดล็อก“เอ็กซิต-เอ็กแซม” นศ.ปี 51-59 มีเฮ! ฝาก อ.แนะศิษย์ก่อน“ไฟนอล”
มร.ชร.ปลดล็อก“เอ็กซิต-เอ็กแซม” นศ.ปี 51-59 มีเฮ! ฝาก อ.แนะศิษย์ก่อน“ไฟนอล”


เมื่อวันที่ : 2017-11-24 13:24:13

 

มร.ชร.ปลดล็อก“เอ็กซิต-เอ็กแซม”

นศ.ปี 51-59 มีเฮ!

ฝาก อ.แนะศิษย์ก่อน“ไฟนอล”

          มร.ชร.ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมาตรฐานขั้นต่ำการสอบภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา ปี 51-59 แล้ว เริ่มภาคเรียน 2/60 ทั้ง Exit-Exam , OIT –OET เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการ อธิการฯ ฝากคณาจารย์แนะนำลูกศิษย์ก่อนเข้าสู่สัปดาห์การสอบปลายภาคจะมาถึงเพื่อคุณภาพบัณฑิต

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ลงนามใน ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์และการประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเป็นผลจากการประชุมของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560 ให้แก้ไขระเบียบเดิมที่เคยเป็นอุปสรรคและปัญหาในการบริหารจัดการสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา 2551- 2559 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

          1.โดยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าอบรมและทดสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเข้าอบรมทดสอบจนกว่าจะผ่าน จึงจะมีสิทธิสมัครสอบวัดมาตรฐานขั้น ต่ำด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (Exit-Exam)

          2.นักศึกษาทุกคนต้องผ่านตามเกณฑ์การสอบหรือจะต้อง เข้าอบรมหรือทดสอบจนกว่าจะผ่าน จึงจะมีสิทธิสมัครสอบวัดมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(Exit-Exam)

          3.การทดสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ ให้ศูนย์ทดสอบและฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินการทดสอบโดยให้ทดสอบก่อนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและลงทะเบียนบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน โดยจัดทดสอบเป็นรายคณะ/ สาขาวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือจัดสอบรวม ในกรณีที่มีความจำเป็น

          4.นักศึกษาที่มีสิทธิเข้าทดสอบจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการทดสอบหรือผ่านการอบรมความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(OIT) และสอบผ่านการทดสอบหรือผ่านการอบรมด้านความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (OET) มาก่อน

          “ให้ใช้ประกาศนี้สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา 2551-2559 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป” ประกาศดังกล่าวระบุ

          รายงานจากผู้สื่อข่าว เปิดเผยว่า ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป มร.ชร. ได้กำหนดให้เป็นสัปดาห์การสอบปลายภาค 1/60 ผศ.ดร.ศรชัย อธิการบดีฯ ยังฝากมายังคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี ให้ควบคุมและแนะนำแนวทางการเตรียมตัวสอบแก่นักศึกษาด้านต่างๆ ในเรื่องการส่งงานให้ทันตามกำหนดและส่งเสริมกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทุกชั้นปีให้เหมาะสมกับบรรยากาศทางวิชาการ รวมทั้งการใช้บริการของ “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” (หอสมุด) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้บัณฑิตในสาขาต่างๆ มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคมต่อไป

 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  35 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th