เอกจัดการภูมิฯ มร.ชร. จัด 4 ซีรีส์ เปิดปูม “เมืองมีชีวิต” “จีน-อินเดีย-ปาทาน” ในเชียงราย
เอกจัดการภูมิฯ มร.ชร. จัด 4 ซีรีส์ เปิดปูม “เมืองมีชีวิต” “จีน-อินเดีย-ปาทาน” ในเชียงราย


เมื่อวันที่ : 2017-11-16 09:08:42

 

เอกจัดการภูมิฯ มร.ชร. จัด 4 ซีรีส์ เปิดปูม

“เมืองมีชีวิต”

“จีน-อินเดีย-ปาทาน” ในเชียงราย

 

          นศ.เอกจัดการภูมิปัญญาฯสำนักวิชาสังคมฯ มร.ชร. เชิญชมนิทรรศการงานวิจัย “เมืองเชียงรายพิพิธภัณฑ์เมืองที่มีชีวิต” ค่ำเสาร์ที่ 18 พ.ย.นี้ ที่ถนนคนเดินเชียงราย เจาะลึก เปิดปูมรากเหง้า ประวัติความเป็นมาของแต่ละชุมชนในเมือง–สังคมชาวจีน-ร้านสะดวกซื้อแห่งแรก-ชาวอินเดีย-ชุมชนปาทาน ในเมืองเชียงราย และแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญย่านเมืองเก่าเชียงรายทุกอย่างมีคำตอบรออยู่ที่นั่นแล้ว

          อ.นครินทร์ น้ำใจดี อ.สาขาการจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร. ชร.) เปิดเผยว่า สาขาการจัดการภูมิปัญญาฯ ขอเชิญร่วมชมการแสดงผลงานนิทรรศการ “เมืองเชียงรายพิพิธภัณฑ์เมืองที่มีชีวิต (ปีที่3) ” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน นี้ (2560) ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย (หลังเดิม) ถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผ่านเรื่องเล่าความหลากหลายของผู้คน ที่อาศัยในย่านเมืองเก่าเชียงรายเขตเทศบาลนครเชียงราย จากอดีตจนปัจจุบันว่าอยู่ร่วมกันด้วยความสุขสงบในฐานะประชากรท้องถิ่นเมืองเชียงรายอย่างไร ทุกท่านไปหาคำตอบได้ที่นั่น

          อ.นครินทร์ กล่าวว่า กว่าจะมาเป็นนิทรรศการในครั้งนี้ ตนเองฐานะผู้สอนได้นำนักศึกษาในวิชาเอก จำนวน 6 คน ซึ่งประกอบ ด้วย นายธนกร โวหาร นายพันธกานต์ จันตา นายศิวกร ศรีคำภา น.ส.จิรัชญา ถิ่นสุข น.ส.พิมลวรรณ สุภายอง น.ส.วรรณิภา ขัดเรือน ออกเก็บข้อมูลตลอดปีนี้เพื่อทำการรวบรวมและศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการเผยแพร่ บรูณาการงานศิลปวัฒนธรรม วิจัย และการเรียนการสอนวิชาชุมชนกับการจัดการภูมิปัญญา และทรัพยากรทางวัฒนธรรม” ทั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง และเรียนรู้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงราย

          “รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในวิชาเอกและคนในชุมชนท้องถิ่นเชียงรายย่านตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอันนำไปสู่ความเข้าใจประวัติศาสตร์ พัฒนาการ ของย่านเมืองเก่าเชียงรายและสามารถนำไปสู่การจัดการย่าน เมืองเก่าเพื่อความยั่งยืนได้ในอนาคต” อ.นครินทร์ กล่าว

          อ.นครินทร์ กล่าวด้วยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นผลผลิตจาก การลงภาคสนามย่านเมืองเก่าเชียงราย ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขาการจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มร.ชร. โดยมีตนเองเป็นที่ปรึกษาและนิทรรศการ ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการงานศิลปวัฒนธรรมกับงานวิจัยกับการเรียนการสอนสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มร.ชร.

          สาระในนิทรรศการครั้งนี้ มีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ถึงความหลากหลายของผู้คนที่อาศัยในย่านเมืองเก่าเชียงราย จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย

          ชุดที่ 1 การกำเนิดสังคมชาวจีนในเชียงราย เล่าถึงครอบครัวชาวจีนในเชียงราย ความเข็มแข็งและการสืบทอดประเพณีที่สำคัญตลอดจนเล่าถึงกิจการค้าของกลุ่มชาวจีนที่นำไปสู่การเกิดร้าน “สหทวีกิจ : ร้านสะดวกซื้อแห่งแรกของเมืองเชียงราย”

          ชุดที่ 2 การกำเนิดชุมชนชาวอินเดียในเมืองเชียงราย เล่า เรื่องราวครอบครัวชาวอินเดียในเชียงราย กิจการค้าที่สำคัญ และการสืบทอดประเพณีที่สำคัญของกลุ่มชาวอินเดียที่น่าสนใจ

          ชุดที่ 3 ชุมชนชาวปาทาน กลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์ สู่การผู้จำหน่ายเนื้อรายใหญ่ของเมืองเชียงราย ตลอดจนเรื่องราวครอบครัวชาวปาทานในเชียงราย กิจการค้าและอาชีพที่สำคัญ

          และ ชุดที่ 4 แผนที่แหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สำคัญของย่านเมืองเก่าเชียงราย เป็นภาพสะท้อนภูมิทัศน์ของเมืองเชียงราย ผ่านมุมมองจากเยาวชนรุ่นใหม่ แหล่งที่ควรอนุรักษ์ แหล่งที่ควรเป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องท้องถิ่นที่สำคัญของเมืองเชียงราย จึงขอเชิญชมนิทรรศการอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชียงราย โดยทั่วกันในวันเสาร์ ที่ 18 พ.ย.นี้ ที่บริเวณถนนคนเดิน หน้าที่ว่า การอำเภอเมืองเชียงราย (หลังเดิม) อ.นครินทร์ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  47 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th