20 ปี รปศ. นศ.มร.ชร. รวมพลังช่วย ธนาคารโค-กระบือ สร้าง “ห้องสุขา” เพิ่ม
20 ปี รปศ. นศ.มร.ชร. รวมพลังช่วย ธนาคารโค-กระบือ สร้าง “ห้องสุขา” เพิ่ม


เมื่อวันที่ : 2017-11-12 18:36:37

 

20 ปี รปศ. นศ.มร.ชร. รวมพลังช่วย

ธนาคารโค-กระบือ

สร้าง “ห้องสุขา” เพิ่ม

 

          นศ.การปกครองท้องถิ่น มร.ชร. จิตร่วมอนุรักษ์ธนาคารโค-กระบือฯ แถมสร้างห้องสุขาเพิ่มให้อีก เพื่อให้ถูกสุขอนามัย ชี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่บริการวิชาการแก่สังคม และสร้างเครือข่ายกับองค์กรปกครองท้องถิ่น โอกาสดีสร้างผลงานในวาระครบรอบ 20 ปี รปศ.

          รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า นักศึกษาโปรแกรมวิชาการปกครองท้องถิ่น ปี 4 จะจัดโครงการ “ท้องถิ่น อาสาสร้างห้องสุขาในศูนย์การเรียนรู้ธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ” ที่ บ้านดงเจริญ หมู่ 9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน นี้ เพื่อสร้างห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัยให้กับศูนย์การเรียนรู้ฯ สำหรับให้บริการแก่ประชาชนอย่างพอเพียง ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งเป็นการ สร้างเครือข่ายกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลงานและกิจกรรมหนึ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี รปศ. มร.ชร.

          ด้าน อ.ดร.ประยูร อิมิวัตร์ อ.โปรแกรมวิชาการปกครองท้องถิ่น กล่าวเสริมว่า สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ได้เห็นความสำคัญในการที่ชาวบ้านได้อนุรักษ์ โค-กระบือ ซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่คู่วิถีชีวิต ของชาวบ้านมาช้านาน โดยเฉพาะชาวนาไทยจะใช้แรงงานในการลากจูงและไถนา แต่ปัจจุบันจำนวนกระบือลดลงมาก เพราะมีเทคโนโลยีอื่นๆ มาทดแทนจึงมีคนเลี้ยงน้อยมาก แต่เป็นที่น่ายินดีว่ายังมีชาวบ้านรวมกลุ่มกันอนุรักษ์โคและกระบือไทยไว้ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อ ให้คนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนของชาวบ้านด้วย จึงทำให้เกิด โครงการที่ร่วมกันระหว่างภาครัฐ และประชาชนโดยตั้งกลุ่มว่า “กลุ่มธนาคารโค–กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดําริฯ บ้านดงเจริญ” ซึ่งแรกเริ่มนั้นมีสมาชิกเพียง 10 คนเท่านั้น แต่หลังจากนั้นได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงราย และหน่วยงานต่างๆ ทำให้การเลี้ยงในลักษณะรวมกันที่ชาวบ้าน เรียกว่า “ป๋างควาย” บนที่เนินที่เรียกว่าเนินสันผักหละ ที่สามารถ เลี้ยงโค - กระบือได้มากกว่า 300 ตัว จนทำให้จำนวนกระบือมากขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 30 ราย ทำให้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ตำบลหัวง้ม ยังเป็นพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของนศ.โปรแกรมวิชาปกครอง สำนักวิชาบริหาร รัฐกิจฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการสู่การเรียนการสอนด้วย” อ.ดร.ประยูร กล่าว

          ด้าน นายณัฐวุฒิ ธรรมวงศ์ นศ.โปรแกรมวิชาการปกครองท้องถิ่น ปี 4 ฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ตามที่นักศึกษาไปศึกษาดูงาน แล้วเห็นว่าภายในศูนย์บริการเรียนรู้ฯ แห่งนี้ที่มี ห้องสุขาเพียงห้องเดียวไม่สามารถให้บริการอย่างเพียงพอเมื่อมีผู้มาศึกษาดูงานในแต่ละครั้ง จึงได้มีการจัดทำ “โครงการท้องถิ่นอาสาสร้างห้องสุขาในศูนย์การเรียนรู้ธนาคารโคกระบือเพื่อ เกษตรกร ตามแนวพระราชดําริ” ขึ้น เพื่อรองรับผู้ที่มาศึกษาดูงาน รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรได้มีห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกสาธารณะให้กับนักศึกษา ได้ลงมือปฏิบัติงาน ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสังคม” นายณัฐวุฒิ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  35 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th