อธิการฯ ชี้ผลิตบัณฑิตสนอง พระราโชบาย ร.10
อธิการฯ ชี้ผลิตบัณฑิตสนอง พระราโชบาย ร.10


เมื่อวันที่ : 2017-11-06 19:47:48

 

อธิการฯ ชี้ผลิตบัณฑิตสนอง

พระราโชบาย ร.10

 

          อธิการบดีมร.ชร. ยินดีกับบัณฑิตทุกคน ทั้งปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง 6 คน ด้วยที่ได้รับปริญญาครั้งนี้ เผย มร.ชร. อายุร่วม 45 ปี ผลิตบัณฑิต 3 กลุ่มหลักๆ พร้อม สนองพระราโชบาย ร.10 เชื่อผลผลิต 80-90% มีงานทำรับใช้สังคมและประเทศชาติกระจายทั่วทุกภูมิภาค

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผย เกี่ยวกับแนวทางการผลิตบัณฑิตของ มร.ชร.และบรรยากาศในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2560 ว่า มร.ชร. ได้พัฒนามาเป็นลำดับตั้งแต่สถาปนา เมื่อปี 2516 จนถึงปีนี้ย่างเข้าปีที่ 45 ปีแล้ว ได้เน้นการผลิตบัณฑิต 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 1.การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก วิทยา- ศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงวัย อาชีวอนามัยสาธารณสุข 2.การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย ผลิตพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของสังคมยกระดับ คุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของประเทศไทยในยุค 4.0 มีไอที มีคอมพิวเตอร์ ภาษาสากล มร.ชร ตั้งอยู่เขตอนุภาคลุ่มน้ำโขง จึงผลิตบัณฑิตให้มีความสื่อสารสากลได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 3.กลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งรวมถึงครุศาสตร์ที่เรายก ระดับสวัสดิการสังคมด้วย

          “การผลิตบัณฑิตของเรานั้นเน้นบัณฑิตให้มีภาวะการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม มีธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตออกไปรับใช้ประชาชนสังคมเพื่อพัฒนาประเทศชาติ มีจิตสำนึกในการ ทำงานรับใช้ท้องถิ่นพัฒนาชุมชน นั่นหมายความว่า อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของเรา ได้ทำงานรับใช้ท้องถิ่นชุมชน สังคม อยู่ทั่วไป บัณฑิตที่เราผลิตออกไปแต่ละปี จะมีงานทำ 80 - 90 % บางกลุ่มก็เป็นผู้ประกอบธุรกิจเอง ถือว่าเราผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาด เป็นการตอบโจทย์แก้ปัญหาช่วยเหลือของท้องถิ่นชุมชนให้เขาแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งตนเองได้ รวมทั้งเป็นการสนองพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้วย”

          “การเข้ารับปริญญาบัตรประจำปี 2560 นี้ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาการศึกษา เมื่อปี 2558 – 2559 ต่างมีงานทำและเป็นผู้อุทิศตนเสียสละเวลานำความรู้ความสามารถในพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” อธิการบดี มร.ชร. กล่าว

          นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยยังได้มีมติให้ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในสาขาต่างๆ ถึง 5 คน และพระสงฆ์ 1 รูป มาจากสาขาต่างๆ ทุกคนนั้นเป็นคนดี เป็นที่ยอมรับของสังคมมีความรู้ มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอด ซึ่งจะเข้ารับปริญญาฯ พร้อมกับบัณฑิตในปีนี้ทั้งสิ้น 3,002 คน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน นี้ ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          “ในฐานะตัวแทนของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มร.ชร. และประชาชนชาวเชียงราย ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับบัณฑิต ที่จะเข้ารับปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทุกท่านเป็นบัณฑิตที่มีความมุมานะ จนสำเร็จการศึกษา และนำความรู้ในศาสตร์ของตนเองไป พัฒนาท้องถิ่นชุมชน และขอพรให้บัณฑิตทุกคนประสบผลสำเร็จในชีวิตส่วนตัว ขอให้เจริญรุ่งเรือง มีความสุขกาย สุขใจ สุขภาพ กายสมบูรณ์แข็งแรง และขอให้ท่านทั้งหลายเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป” อธิการบดี มร.ชร. กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  69 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th