ร.10 พระราชทานปริญญา มร.ชร. เผย 6 กิตติมศักดิ์ พระพบโชค-สัน-บังอรฯ
ร.10 พระราชทานปริญญา มร.ชร. เผย 6 กิตติมศักดิ์ พระพบโชค-สัน-บังอรฯ


เมื่อวันที่ : 2017-10-30 20:28:20

 

ร.10 พระราชทานปริญญา มร.ชร.

เผย 6 กิตติมศักดิ์

พระพบโชค-สัน-บังอรฯ

 

          ร.10 ทรงมีพระพระเมตตาเสด็จฯ พระราชทานปริญญาฯปี’60 แก่ ม.ราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง 6-10 พ.ย.นี้ที่มรภ.เชียงใหม่ ส่วน มร.ชร. ฝึกซ้อม 3-4 และซ้อมใหญ่ 5 พ.ย. นี้ ที่ มร.ชร. รับจริงพุธ ที่ 8 พร้อมปริญญากิตติมศักดิ์ทุกระดับอีก 5 คน และ พระสงฆ์ 1 รูป ต่างเป็นคนทีความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม พร้อมจิตสาธารณะ

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระเมตตา เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค เหนือ 8 แห่ง ระหว่าง วันที่ 6-10 พฤศจิกายนนี้ ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เชียงใหม่ (วิทยาเขต สลวง) จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตสาขาต่างๆ ได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระองค์อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บัณฑิตที่จะเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปตามความหมายว่า “คนราชภัฏ” คือคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยในเรื่องนี้ว่าสำหรับบัณฑิต มร.ชร. จะเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย เนื่องจากมีบัณฑิตเป็นจำนวนมากที่สำเร็จจากหลายคณะ-สำนักวิชา และวิทยาลัย เหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา ส่วนกำหนดการ ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตนั้นมหาวิทยาลัยกำหนดให้วันที่ 3 - 4 และ 5 เดือนเดียวกันนี้เป็นพิธีซ้อมใหญ่ ที่ มร.ชร. ก่อนเดินทางไปรับจริงที่เชียงใหม่

          “ส่วนบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในการอนุมัติผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เห็นสมควรมอบปริญญาสาขาต่างๆ ในหลายระดับทั้งระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี) นั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.พระพบโชค ติสฺสวํโส ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาการพัฒนาสังคม (เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย) 2.นายไพศาล เวชพงศา ปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (กรรมการผู้จัดการ (เจ้าของกิจการ) บ.เวชพงศ์ โอสถ จำกัด บ.แสงสว่างตราค้างคาว จำกัดฯลฯ) 3.นายสันติ ภิรมย์ภักดี ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด - สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด ฯลฯ) 4.น.ส.นภาลัย คำเครือ ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี (วิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้เพื่อ ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.พะเยา) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางบังอร ทิศสกุล ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เจ้าของกิจการร้านอาหารสบันงา เชียงราย (36 ปี) - วิทยากรเรื่องอาหารล้านนา และนักวิจัยฯลฯ) 2.น.ส.นภาลัย คำเครือ ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี (วิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.พะเยา) และระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางปราณี รีวงค์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านน้ำบ่อขาว ่ปี’35-กรรมการประชาคมของเทศบาล ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย) โดยจะได้รับพระราชปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย” อธิการบดีฯ กล่าว

          สำหรับบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามสาขาที่ได้รับ พร้อมกับเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับในสังคม


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  190 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th