สังคมฯ MOU-รัฐ-เอกชนส.คุ้มครอง การค้ามนุษย์ชร. “เอ็นจีโอ” ต่างชาติ-5 มหา’ลัย ร่วม
สังคมฯ MOU-รัฐ-เอกชนส.คุ้มครอง การค้ามนุษย์ชร. “เอ็นจีโอ” ต่างชาติ-5 มหา’ลัย ร่วม


เมื่อวันที่ : 2017-10-29 20:11:43

สังคมฯMOU-รัฐ-เอกชนส.คุ้มครอง

การค้ามนุษย์ชร.

“เอ็นจีโอ” ต่างชาติ-5 มหา’ลัย ร่วม

 

          สังคมศาสตร์ มร.ชร.เห็นพ้อง 14 หน่วยงานลงนามร่วมมือบริการวิชาการเปิดพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสังคมและชุมชน ดึงภาครัฐและเอกชน ในเชียงรายเข้าร่วม พร้อม อบต.- ร.ร.ประถม- มัธยม –สภาวัฒน์- สถานฯ คุ้มครองค้ามนุษย์ฯ- ปราชญ์ชุมชน- “เอ็นจีโอ” ต่างชาติ ฯลฯ และอีก 5 ม.เขตภาคเหนือร่วมด้วย

          อ.ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า สำนักวิชาฯ จะลงนามความเข้าใจ (MOU : Memorandum of Understanding)ในการร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ ในสาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบันกับหน่วยงานภายนอกที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์ตรงในสาขานั้นๆ ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เปิดงานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในทางวิชาการและการปฏิบัติการจริงของหน่วยงานภายนอกร่วมกันซึ่งจะเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายในการทำงานให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งยังจะเป็นประโยชน์ต่อบัณฑิตในสาขาวิชาสังคมศาสตร์อีกด้วย

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล รองคณบดี สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ฐานะผู้เป็นเจ้าของโครงการ กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้เป็นการบริการวิชาการแก่สังคมด้วยการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกงานที่มีประสบการณ์ตรงของนักศึกษาในอนาคตจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตแต่ละสาขาด้วยโดยจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จากหน่วยงานภายนอก จำนวน 43 คน

          “สำหรับหน่วยที่ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายและจังหวัดภาคเหนือ ทั้งหมด 14 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานก็จะมีประธานโปรแกรมของสำนักวิชาสังคมฯ เป็นผู้ลงนามร่วมมือ ได้แก่ 1.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic Information System) กับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย 2.สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น กับเครือข่ายปราชญ์ชุมชน เชียงราย 3.สาขาวิชาพัฒนาสังคม กับสำนักวัฒนธรรม อ.แม่สาย 4.สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กับ สภาวัฒนธรรมเทศบาล ตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 5.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 6.สาขาวิชาการพัฒนาสังคม กับองค์การแพลน สำนักงานประเทศไทย 7.สาขาวิชาการพัฒนาสังคม กับสถานคุ้มครอง สวัสดิภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ.เชียงราย 8.สาขาดุริยางคศาสตร์ กับ ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 9.สาขาดุริยางคศาสตร์ กับ ร.ร.เทศบาล 5 เด่นห้า จ.เชียงราย 10.สาขาศิลปกรรม มร.ชร. กับสาขาศิลปกรรมฯ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อุตรดิตถ์ 11.สาขาศิลปกรรม มร.ชร. กับสาขาวิชาศิลปกรรมฯ มรภ.เพชรบูรณ์ 12.สาขาศิลปกรรม มร.ชร. กับสาขาศิลปะและการออกแบบฯ มรภ. ลำปาง 13. สาขาศิลปกรรม มร.ชร. กับภาควิชาศิลปกรรมฯ มรภ.เชียงใหม่ 14. สาขาศิลปกรรม มร.ชร. กับสาขาวิชาศิลปและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          “การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เชื่อว่า นอกจากจะได้บริการแก่สังคมและชุมชนตามภารกิจของสำนักวิชาสังคมฯ แล้วยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษากับหน่วยงานที่ร่วมมือได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันด้วยทั้งคณาจารย์และบัณฑิตสาขาต่างๆ” ผศ.ดร.เลหล้า กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  25 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th