3,963 บัณฑิต มร.ชร. ปี’60 ร.10 พระราชทาน 6 ป. “กิตติมศักดิ์” ก็ปลื้ม!
3,963 บัณฑิต มร.ชร. ปี’60 ร.10 พระราชทาน 6 ป. “กิตติมศักดิ์” ก็ปลื้ม!


เมื่อวันที่ : 2017-10-17 21:03:25

3,963 บัณฑิต มร.ชร. ปี’60

ร.10 พระราชทาน

6 ป.“กิตติมศักดิ์” ก็ปลื้ม!

 

          ร.10 ทรงพระกรุณาเสด็จฯ พระราชทานปริญญาฯ ปี’60 มร.ชร. กำหนดแล้ว วันรายงานตัวผ่านเว็บ ฝึกซ้อม 3-4 และซ้อมใหญ่ 5 พ.ย. นี้ ที่มร.ชร. รับจริงพุธ ที่ 8 นี้ หอประชุมทีปังกรฯ มรภ.เชียงใหม่ เผยบัณฑิตทุกระดับจบการศึกษาปีนี้ทุกระดับ 3,963 คน พร้อมปริญญากิตติมศักดิ์ทุกระดับอีก 6 คนสุดปลื้ม

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จะเสด็จพระราชดำเนินมา พระราชปริญญาบัตร ประจำปี 2560 แก่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ระหว่าง วันที่ 6-10 พฤศจิกายนนี้ ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เชียงใหม่ (วิทยาเขตสลวง) จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตสาขาต่างๆ ได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของ พระองค์ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บัณฑิตที่จะเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไปตามความหมายว่า “คนราชภัฏ” คือคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยในเรื่องนี้ว่าสำหรับบัณฑิต มร.ชร. จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย เนื่องจากมีบัณฑิตเป็นจำนวนมากที่สำเร็จจากหลายคณะ-สำนักวิชา และวิทยาลัย เหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา

          “ส่วนกำหนดการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตนั้น ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ให้เป็นวันที่ 3-4-5 เดือนเดียวกันนี้ ที่ มร.ชร. โดยได้กำหนดสถานที่และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมไว้เรียบร้อยแล้ว” อธิการบดีฯ กล่าว

          สำหรับจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็นระดับดังนี้ ระดับปริญญาเอก จำนวน 9 คน ระดับปริญญาโท 196 คน ระดับปริญญาตรี 3,752 คน รวม 3,957 คน รวมทั้งบัณฑิตกิตติมศักดิ์อีก 6 คนด้วย

          “ส่วนบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติในการอนุมัติผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เห็นสมควรมอบปริญญาสาขาต่างๆ ในหลายระดับให้นั้น ทั้งระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี) นั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก จำนวน  4 ราย ได้แก่ 1.พระพบโชค ติสฺสวํโส ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาการพัฒนาสังคม 2.นายไพศาล เวชพงศา ปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 3.นายสันติ ภิรมย์ภักดี ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.น.ส.นภาลัย คำเครือ ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางบังอร ทิศสกุล ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางปราณี รีวงค์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยทั้งหมดจะเข้าร่วมพิธีรับพระราชปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย” อธิการบดีฯ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  177 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th