มร.ชร.-จ.ชร.น้อมถวายอาลัยครั้งสุดท้าย พระบรมศพ ร.9 พระราชพิธีถวายพระเพลิง “สมพระเกียรติ”
มร.ชร.-จ.ชร.น้อมถวายอาลัยครั้งสุดท้าย พระบรมศพ ร.9 พระราชพิธีถวายพระเพลิง “สมพระเกียรติ”


เมื่อวันที่ : 2017-10-04 18:30:40

 

มร.ชร.-จ.ชร.น้อมถวายอาลัยครั้งสุดท้าย

พระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิง “สมพระเกียรติ”

 

          มร.ชร. ร่วมมือจังหวัดเชียงราย จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 26 ต.ค.นี้ ที่ บริเวณสนามบินเก่า จ.เชียงราย เพื่อน้อมถวายอาลัยครั้งสุดท้าย เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อย่างสมพระเกียรติ ผอ.สำนักศิลปะฯ เผย เตรียมจัดให้ยิ่งใหญ่ไว้แล้ว 2 กิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเทิดทูน “อัครศิลปิน” และมหรสพทางวัฒนธรรมด้วยฝีมือชั้นครู

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มรชร.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย จะจัดกิจกรรม “พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันที่ 26 เดือนตุลาคม นี้ (2560) ที่ บริเวณสนามบินเก่า อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้เพื่อน้อมถวายอาลัยครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้

          “งานครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญที่สุดของชาวราชภัฏเชียงราย รวมทั้งพสกนิกรชาวไทยทุกคนที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายเพื่อจัดให้สมพระเกียรติทุกๆ อย่าง งานสำคัญครั้งนี้มีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา มร.ชร. เป็น ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมต่างๆ” อธิการบดี กล่าว

เกี่ยวกับเรื่องนี้ อ.ดร.สมหวัง อินทร์ไชย ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. กล่าวว่า คณะกรรมการได้กำหนดกิจกรรมในดังกล่าวไว้แล้ว 2 กิจกรรมใหญ่ๆ ดังนี้ คือ

          1.การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหัวข้อเรื่อง “อัครศิลปิน”จากการน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยสำนักศิลปะฯ มร.ชร. จะจัดนิทรรศการ “อัครศิลปิน” หลายสาขา เช่น ด้านทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย หัตถศิลป์) ดนตรี, พระราชนิพนธ์ ,วรรณศิลป์, วาทศิลป์, และภูมิสถาปัตยกรรม เป็นการแสดงถึง พระอัจฉริยภาพและคุณลักษณะแห่งศิลปินของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาชาติ สมดังที่พระองค์ทรง เป็นเลิศในศิลปะทั้งปวง และทรงมีคุณูปการอุปถัมภ์ศิลปินทั้งหลาย

          2.การแสดงมหรสพทางวัฒนธรรม ณ บริเวณสถานที่จัดพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าพระเมรุมาศ จำลอง ที่บริเวณจัดงาน โดยน้อมถวายความอาลัยด้วยฟ้อนรำ ชื่อชุด “ยอสาดารารัตน์” ซึ่งเป็นการฟ้อนที่นำศิลปะฟ้อนระบำ เชียงแสน ผสมผสานกับท่วงท่าลีลาลายฟ้อนของ ครูอริณ พูลเกษม โดยใช้ดอกดารารัตน์เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง เพลงที่ใช้ ประกอบชื่อเพลง “เอกษัตริย์อัครศิลปิน” ทำนองซอพระลอ ประพันธ์โดย สมาคมศิลปินขับซอล้านนา โดยมี นายศิวัชโณทัย กุคำใส นายเสฏฐวุฒิ วุฒิ และชมรมดุริยนาฎศิลป์ มร.ชร. ฝึกซ้อมการแสดง มีช่างฟ้อน จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา หญิงจาก 14 คณะ (คณะ/สำนัก/วิทยาลัย) จาก มร.ชร. ทั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม, กองพัฒนานักศึกษา (นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผอ.) และองค์การบริหารนักศึกษา มร.ชร. (นายมณฑล ประพนธ์สุทธิ เสรี นายกองค์การฯ)” ผอ.สำนักศิลปะฯ มร.ชร. กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  63 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th