45 ปี ผู้บริหารฉลาด นำ “ราชภัฏชร” เจริญ
45 ปี ผู้บริหารฉลาด นำ “ราชภัฏชร” เจริญ


เมื่อวันที่ : 2017-09-28 18:26:42

45 ปี ผู้บริหารฉลาด

นำ “ราชภัฏชร” เจริญ

 

          หากนับจากวันที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในรัฐบาล จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มี นายอภัย จันทวิมล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.บูญสม มาติน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และ ดร.สาโรช บัวศรี เป็น อธิบดีกรมการฝึกหัดครูแล้ว ครั้งนั้น ครม. ได้มีมติอนุมัติให้สถาปนาวิทยาลัยครูเพิ่มขึ้นอีก 7 แห่ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 โดยอาศัยโครงการเงินกู้ปลอดอกเบี้ยจากธนาคารโลก (WB) ประกอบด้วย วิทยาลัยครูเชียงราย, กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, เลย, สุรินทร์, กาญจนบุรี, และวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี และ ต่อมาในช่วงบุกเบิกและดำเนินการก่อสร้างในสมัย นายประสิทธิ์ สุนทโรทก เป็นอธิบดีกรมการฝึกหัดครู ต่อจากคนเดิม... จนมาถึงวันนี้ (29 ก.ย. 2560) ก็ครบ 44 ปีบริบูรณ์ และนับจากวันพรุ่งนี้ (30 ก.ย.) เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ของเราก็จะก้าวย่างสู่ปีที่ 45 แล้วและเป็น 45 ปีที่มีความหมายยิ่ง...สำหรับผู้บริหารชุดใหม่นี้...โปรดติดตาม

          หลังจากครม.ประกาศสถาปนาฯแล้ว กรมการฝึกหัดครูก็ได้ แต่งตั้ง อ.บัณฑิต วงษ์แก้ว จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม เป็นผู้อำนวยการ (ผอ.) คนแรกในปีเดียวกันใน เพื่อให้เริ่มทำงานมาบุกเบิกและก่อสร้าง วิทยาลัยคร ู(วค.) เชียงราย จ.เชียงราย ทั้งนี้ ผอ. ก็ได้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการด้วยการนำนักการภารโรงชุดแรก 9 คน จากจังหวัดมหาสารคาม เดินทางโดยรถปิ้กอัพดัทสันสีเขียว 1500 รุ่นช้างเหยีบ ที่ทางราชการให้ใช้เป็นคันแรกมาถึงเชียงราย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2517 เพื่อมาเปิดป่า ถางดอย ลงจอบ ขุดดิน ไถที่ และสร้างเพิงผามชั่วคราวปักหลัก กิน นอน ที่บนดอยราชภัฏเชียงรายแห่งนี้ ต่อมาเริ่มมีอาจารย์ชุดแรกอาสาสมัครมาช่วยราชการจาก วค. ต่างๆ จำนวน 7 คน ซึ่งอยู่กันด้วยความลำบากในทุกๆเรื่องแต่ทุกคนได้เสียสละทุกอย่างเพื่อช่วยกันสร้าง วค. แห่งนี้ แม้ไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างเพราะงบฯยังต้องรอจากส่วนกลาง เพราะความสามารถของผู้นำอีกด้วย จนทำให้ วค. แห่งนี้ สามารถเปิดการอบรมครู อ.ศ.ร. (โครงการอบรมศึกษาภาคฤดูร้อน) กว่า 500 คน เขตเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ (ขณะนั้นพะเยาเป็นอำเภอหนึ่งของ เชียงราย) ในวันที่ 24 มีนาคม 2518 และในปีเดียวกัน (2518) เดือนพฤษภาคม ก็เปิดการเรียนการสอนนักศึกษาครู ปก.ศ. (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา) รุ่นแรกได้ และยังเป็นแห่งแรก ของ 7 วค. ที่ตั้งขึ้นพร้อมกัน เพราะผู้นำ วค.เชียงราย และบุคลากร ทั้งหลายมีความสามารถรอบด้านรวมทั้งชุมชน ต.บ้านดู่ ก็ให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตามเรื่องที่ถูกจารึกไว้ที่แท่นอนุสาวรีย์ อ.ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว ทิศตะวันออก สำนักงานอธิการบดี มร.ชร. ปัจจุบัน (ว่างๆ โปรดไปอ่าน)

          สำหรับผู้บริหารที่ช่วยกันพัฒนา “จากป่า..มาเป็นเมือง” “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” จากอดีตถึงปัจจุบันมีจำนวน 8 คน ที่เป็นผู้นำและชี้ทิศนำทางของสถาบันแห่งนี้ จนรุ่งเรืองมีเกียรติภูมิที่น่าจดจำไว้ในใจของ “คนราชภัฏเชียงราย” จึงขอเชิดชูเกียรติอีกครั้งในวาระวันครบรอบ 44 ปี คล้ายวันสถาปนา ในวันนี้ด้วย ดังนี้

          1.อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการ วค.เชียงราย 2516-2519 (ลากลับสู่ดินแล้ว)

          2.อาจารย์ ดร.วิเชียร เมนะเศวต อธิการ วค.เชียงราย 2519-2523

          3.อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ อธิการ วค.เชียงราย 2523-2527

          4.ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กองสาสนะ อธิการวค.เชียงราย 2527-2532

          5.รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ อธิการบดี สถาบันราชภัฏเชียงราย 2532-2542

          6.ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดี สถาบันราชภัฏ เชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2542-2556

          7.ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย 2556-2559 (ลากลับสู่ดินแล้ว)

          8.ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย 2560-ปัจจุบัน

          ทั้งหมดนี้เป็นผลงานและผู้นำในการพัฒนาสถาบันแห่งนี้เพียงบางส่วนของผู้บริหารระดับสูงบางคนเท่านั้น ส่วนบุคคลอื่นๆ ต่าง ก็มีสไตล์ในการทำงานที่แตกต่างกันไปแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา...แต่หากผู้นำขาดบุคลากรที่เป็นกลไกฟันเฟืองที่เสียสละ และทุ่มเทไปด้วยกันแล้ว ก็ยากยิ่งจะเดินทางสู่ความ สำเร็จ...เพราะทุกคนในองค์กรก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทุกเรื่องไม่ว่าองค์กรใดๆ นี่จึงเป็น “สัจธรรม” อันเป็นนิรันดร์.....

 

ณ ราชภัฏ แห่งนี้มีที่มา หยาดเหงื่อ มุมานะ  เสียสละ และอุดมการณ์

 

สุรพล เวียงนนท์

          

 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  112 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th