มร.ชร.นัดกลุ่มประเทศ เอเชียแปซิฟิก เติมความรู้ถกปัญหาการพัฒนา
มร.ชร.นัดกลุ่มประเทศ เอเชียแปซิฟิก เติมความรู้ถกปัญหาการพัฒนา


เมื่อวันที่ : 2017-09-13 21:21:53

มร.ชร.นัดกลุ่มประเทศ

เอเชียแปซิฟิก

เติมความรู้ถกปัญหาการพัฒนา

 

          สถาบันหลากหลายฯมร.ชร.เจ้าภาพอบรมฯระดับนานาชาติ อ.จากราชภัฏในประเทศ และจากองค์กรต่างๆ ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก 9 ประเทศร่วมกิจกรรมด้วย เชื่อผลอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำรงชีวิตที่ใช้ประโยชน์จากป่าไม้และฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาแต่ละท้องถิ่น เผยเป็นผลจากความร่วมมือเพื่อการพัฒนางานวิจัยเมื่อ ปี 2556 แถมได้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมในต่างประเทศอีกด้วย เชื่อ ม.ราฏภัฏ ชร. ชื่อดังข้ามประเทศ

          อ.ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผอ. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า สถาบันฯ ร่วมกับศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคน กับป่า (RECOFTC) จะจัดฝึกอบรมระดับนานาชาติ หลักสูตร “Enhancing livelihood curriculum in forestry universities and extension agencies” ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน นี้ ที่ห้องประชุม หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มร.ชร. ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีความร่วมมือ ได้แนวคิดเพื่อประยุกต์ในการสร้างเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่กับป่า รู้จักการพัฒนาและการวิเคราะห์ด้านการตลาด ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการสอนในรูปแบบต่างๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากรด้านป่าไม้ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาบนฐานทรัพยากรของชุมชน ให้คนในชุมชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข อย่างยั่งยืนของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละประเทศอีกด้วย

          “กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ตัวแทนจาก มร.ชร. มรภ.นครสวรรค์ มรภ.เลย และกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากประเทศ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยจะมีผู้เข้าอบรมมากกว่า 30 คน เชื่อว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นการขยายแนวความคิดในเรื่องการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและจะทำให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยของเราเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมากขึ้น” ผอ.สถาบันหลาก หลายฯ กล่าว

          อ.ดร.ศรีวรรณ กล่าว กล่าวด้วยว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง มร.ชร. กับ The Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific (RECOFTC) โดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อ 11 ตุลาคม 2556 เพื่อพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ที่ผ่านมามีกิจกรรมร่วมกันอย่างมากมาย เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามระบบนิเวศอย่างง่าย การจัดนิทรรศการร่วมกันในงานประชุมต่างๆ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยร่วมกันจนได้งบประมาณการวิจัย จากสหภาพยุโรป (EU) ในชื่อโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายท้องถิ่น และหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน ซึ่งมีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างปี พ.ศ. 2558–2562 จนมาถึงกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ASEAN-Swiss Partnership on Social Forestry and Climate Change (ASFCC) 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  28 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th