หอมไม้ดอก 247 ชนิด มหา’ลัยในสวน ราชภัฏเชียงรายกรุ่นกลิ่น
หอมไม้ดอก 247 ชนิด มหา’ลัยในสวน ราชภัฏเชียงรายกรุ่นกลิ่น


เมื่อวันที่ : 2017-09-04 22:26:13

หอมไม้ดอก 247 ชนิด

มหา’ลัยในสวน

ราชภัฏเชียงรายกรุ่นกลิ่น

          สถาบันความหลากหลายฯมร.ชร.สำรวจพบพรรณไม้หอม 247 ชนิดสายพันธุ์ท้องถิ่นและต่างแดนใน มหา’ลัยและสวนสมเด็จฯใช้เวลาหลายปีต้องรอคอยทั้งลำต้น ใบ และออกดอก กว่าจะรู้ว่ากลิ่นหอม ชี้เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศที่มีกลิ่นหอมของมวลดอกไม้นานาพรรณที่หลากหลาย  พร้อมทั้งสนองงานตามแนวพระราชดำริของ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพฯ(อพ.สธ.) ปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อธิการบดีฯปลื้มบอกเป็นสิ่งดีมีองค์ความรู้พร้อมและยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วย

          อ.ดร. ศรีวรรณ  ไชยสุข ผอ.สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า ตนและทีมงานได้ทำการรวบรวม “พรรณไม้หอม”ทุกชนิดที่อยู่ใน มร.ชร. รวมทั้งในพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ มร.ชร. โดย อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และนักวิชาการป่าไม้ ผู้รู้ในท้องถิ่น เมื่อไม่นานมานี้ ทั้งนี้เพื่อต้องการทราบถึงความหลากหลายของพรรณไม้ในท้องถิ่นและจากต่างถิ่นที่มีกลิ่นหอมทั้งดอก ใบ และลำต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนรู้ทรัพยากรและการสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ มร.ชร.ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 โดยภาพถ่ายเป็นฝีมือของ พยุงศักดิ์ ไชยสุข จุฬาลักษณ์ สารเกิด และ สุทธิ  มลิทอง ที่ต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากกว่าจะได้ภาพต้นและดอกที่สมบูรณ์

          “พรรณไม้หอมที่รวบรวมได้ทั้งหมด มี 247 ชนิด มีกลิ่นหอม ในส่วนที่แตกต่างกันของแต่ละชนิด ทีทั้งกลิ่นหอมจากใบ ดอก ราก และเนื้อไม้ เป็นพรรณไม้ดั้งเดิมในพื้นที่พรรณไม้ท้องถิ่นและพรรณไม้จากต่างประทศ ทั้งเป็นอาหาร สรรพคุณทางยา ปรุงแต่งเครื่องหอม เครื่องใช้ในวิถีชีวิต ตัวอย่างพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่นำเข้ามาปลูก เช่น แสล่งหอมไก๋ กำยาน กฤษณา ตะเคียนทอง สำหรับพรรณไม้พื้นถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น กระโดน ขันทองพยาบาท สมอไทย สมอพิเภก พะยอม ซ้อ ประดู่ นอกจากนี้ยังมีชื่อต้นไม้และกลิ่นที่น่าสนใจอีกมาก อาทิ คำมอกหลวง ตะเคียนทอง  ส่าเหล้า  โสก  หอมหมื่นลี้  มะกล่ำต้น กำยาน และอื่นๆ “ ผอ. สถาบันความหลากหลายฯกล่าว

          อ.ดร. ศรีวรรณ   กล่าวว่า  พรรณไม้หอมเหล่านี้มีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ไปตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ทางสถาบันความหลากหลายฯมร.ชร. จึงต้องสำรวจและปลูกรวบรวมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายพันธุ์เพื่อใช้ในการปลูกเพิ่มทั้งในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและ สวนสมเด็จฯ ในชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมทั้งนำองค์ความรู้พรรณไม้หอมเหล่านี้มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หนังสือดังกล่าวที่จัดพิมพ์นี้เพื่อเผยแพร่แก่สาธาณชนให้เกิดความสำนึกด้านการอนุรักษ์ร่วมกัน โปรดติดต่อได้ที่สถาบันความหลากหลายฯมร.ชร.ได้ทุกวัน

          ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง  อธิการบดีมร.ชร. กล่าวว่า หนังสือพรรณไม้หอมในมร.ชร. เป็นผลงานหนึ่งในกิจกรรมสนองพระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งอ.ดร.ศรีวรรณ และคณะได้สำรวจ รวบรวมชนิดและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังขยายโครงการฯนี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วย


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  156 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th