มร.ชร.ร่วมมือ “คุมประพฤติชร.” สร้าง “ชีวิตใหม่”
มร.ชร.ร่วมมือ “คุมประพฤติชร.” สร้าง “ชีวิตใหม่”


เมื่อวันที่ : 2017-08-22 21:54:49

มร.ชร.ร่วมมือ “คุมประพฤติชร.”

สร้าง “ชีวิตใหม่”

         มร.ชร.ลงนามร่วมมือ สนง.คุมประพฤติเชียงราย จัดหลักสูตรพิเศษรองรับทั้งระยะสั้น-ยาว พร้อมแลกเปลี่ยนวิชาการ เพื่อสร้างชีวิตใหม่และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กระทำผิดให้ดีขึ้นทุกมิติ ตามกระแสโลกหลักสูตรยุติธรรมทางเลือก อีกทั้งส่งแรงงานมาช่วยพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ในมหาวิทยาลัย อธิการบดีพร้อมร่วมมือกับท้องถิ่น เพื่อสนองพระราโชวาท ร.10

         ที่ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) วันที่ 22 สิงหาคม เวลา 09.15 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี กับ นางสุรีย์ ภู่เพชร ผอ.สำนักงาน (สนง.) คุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ได้ลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่อง “การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และการจัดกิจกรรมร่วมกัน” เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติของ สนง.คุมประพฤติ จ.เชียงราย ด้วยการทำงานบริการสังคมในรูปแบบที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบกรมคุมประพฤติและวิธีการและเงื่อนไขในการทำงานบริการสังคมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เรื่อง มาตรการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน นอกจากนี้ก็จะส่งบุคคลที่กระทำผิดมาบำเพ็ญประโยชน์ในมหาวิทยาลัยด้วย โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการวางแผนทำหลักสูตรในการพัฒนาด้านสาธารณะ และอบรมทางด้านวิชาการร่วมกันตามหลักสูตรยุติธรรมแนวใหม่ หรือยุติธรรมทางเลือก โดยมีคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติประกอบด้วย ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์, ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง, ผศ.ดร. วรินทรีย์ เยาว์ธานี, ว่าที่ร.ต.พิทยา มณีรัตน์, ผศ.ดร.เกริก กิติคุณ และ ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

         ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ นายเกษม มูลจันทร์ ที่ท่านเคยเป็นผอสำนักงานคุมประพฤติที่เชียงรายมาก่อน ปัจจุบันมาเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.ชร. ท่านแนะว่าควรร่วมมือกับ สนง.คุมประพฤติที่ ชร. ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถูกคุมประพฤติ ดังนั้นต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภารกิจตามของทั้งสองฝ่าย และยินดีที่จะได้นำจุดเด่นในด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร ของทั้งสองหน่วยงานมาพัฒนา อันจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับหน่วยงาน บุคลากรของทั้งสองฝ่าย การใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมถึงการได้ร่วมกันพัฒนาประชาชน ดูแลท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และทำงานแบบบูรณาการแบบประชารัฐร่วมใจ ซึ่งจะเป็นการสนองพระราโชวาทของรัชกาล ที่ 10 ด้วย ดังที่ได้ทำกับหลายหน่วยงานมาแล้ว เช่น เทศบาล อบจ. และอีกหลายแห่งงานรวมถึง สนง.คุม ประพฤติด้วย

         “การทำงานร่วมกันในครั้งนี้ จะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมั่นคง มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรรองรับพร้อมจะพัฒนาศักยภาพของบุคลเหล่านี้ เช่น แพทย์แผนไทย บัญชี คอมพิวเตอร์ คหกรรมศาสตร์ และอื่นๆ ซึ่งทางสำนักวิชานิติศาสตร์มีหลักสูตรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไว้รองรับอยู่แล้ว ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตแล้วโอนไปเรียนต่อเพื่อรับปริญญาได้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ซึ่งจะต้องมาทำแผนร่วมกันในการทำงานต่อไปเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” อธิการบดี กล่าว

         ด้าน นางสุรีย์ กล่าวว่า ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ลงนามในการทำงานร่วมกัน ซึ่ง สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงราย นั้นมีความผูกพันกับ มร.ชร. แห่งนี้มานาน เพราะเจ้าหน้าที่ของ สนง.คุม ประพฤตินั้นเป็นศิษย์เก่าที่นี่หลายคน และ มร.ชร. ยังได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานไปร่วมทำงาน ซึ่งนักศึกษาฝึกงานนั้น ต่างก็ทำงานได้ดี มาก โดยจะหมุนเวียนกันไปเพื่อจะได้ปฎิบัตงานจริง ด้วยการลงพื้นที่ การร่วมมือกันในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆ ต่อไป

         “ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจในเรื่องหลักสูตรยุติธรรมทางเลือกหรือยุติธรรมแนวใหม่มาก เพราะเขาถือว่าการกักขังผู้ต้องขังเป็นการทำลายศักยภาพของมนุษย์และทำลายทรัพยากรมนุษย์ ควรมีการพัฒนาให้เขามีทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอาชีพหรือฝึกอบรมในเรื่องที่เขาสนใจเพื่อประโยชน์ต่อเขาหลังจากพ้นความผิดไปแล้ว” ผอ.สนง.คุมประพฤติกล่าว

         เจ้าหน้าที่อีกคนที่มาร่วมลงนาม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ที่เชียงรายมีผู้กระทำผิดกฏหมายที่ถูกคุมประพฤติอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดและอื่นๆ ที่มีโทษไม่ร้ายแรง เนื่องจากเชียงรายอยู่เขตชายแดน จึงมีคดีมาก ผู้กระทำผิดคือผู้ที่ถูกศาลสั่งให้คุมประพฤติมีอยู่จำนวนไม่น้อย โดยคนกลุ่มนี้จะต้องไปรายงานตัวและบำเพ็ญประโยชน์ที่สำนักคุมประพฤติจนกว่าจะพ้นโทษ

         สำหรับในพิธีลงนามในครั้งนี้นอกจาก ผอ.สนง.คุมประพฤติ เชียงรายแล้ว ยังมีทีมงานที่ ประกอบด้วย น.ส.จิรารัตน์ ฟองการ รอง ผอ.คุมประพฤติ ชร. น.ส.สายฝน จันทะพรม หน.กลุ่ม กิจกรรมชุมชนและแผนงาน นางสุธีตรา วงศ์เมือง หน.กลุ่มคุม ประพฤติพื้นที่เขต 1 นายณัฐภูมิ อยู่ชัง พนง.คุมประพฤติชำนาญ การ นางกิ่งแก้ว เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานอาสาสมัคร คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จ.เชียงราย นายพีรยุท โนวิชัย จนท.ธุรการ พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ฝึกงาน มร.ชร. จำนวน 5 คน


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  51 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th