คืนผลวิจัยบ้านๆ “ดงมะดะ” ปู่จ๋าน-ชานอ้อย สังคมฯมร.ชร.รวมพลังช่วย!
คืนผลวิจัยบ้านๆ “ดงมะดะ” ปู่จ๋าน-ชานอ้อย สังคมฯมร.ชร.รวมพลังช่วย!


เมื่อวันที่ : 2017-07-31 10:02:07

คืนผลวิจัยบ้านๆ “ดงมะดะ”

ปู่จ๋าน-ชานอ้อย

สังคมฯ มร.ชร. รวมพลังช่วย!

 

              สำนักวิชาสังคมฯ มร.ชร. จัดประชุมผู้นำและชาวบ้าน ต.ดงมะดะ “คืนข้อมูลผลวิจัยสู่ชุมชน” สนองนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมให้ มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน เชื่อเป็นผลดีต่อคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เปิดงานวิจัยแบบบ้านๆ หลายเรื่อง อาทิ การพัฒนาปู่จ๋าน, ขับชอพื้นเมือง, องค์ความรู้หมอเมือง, จัดการขยะชุมชน, การพัฒนาผู้สูงวัย, กระดาษชานอ้อย ฯลฯ เชื่อนำไปใช้พัฒนาได้จริงในชุมชน

              ที่ห้องประชุมเทศบาล ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 25 ก.ค. สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดประชุมประชาชน ต.ดงมะดะ ตามโครงการ “คืนกลับข้อมูลการวิจัยสู่ชุมชน” ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลและผลสรุปจากงานวิจัยของคณาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากประชาชนกลุ่มต่างๆ ในเขต ต.ดงมะดะ ที่ผ่านมา กลับคืนให้ประชาชนทราบและให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ท้องถิ่นและชุมชนของตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย ที่ต้องการช่วยเหลือชุมชน ให้มีความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มร.ชร. ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ได้ทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขอันจะส่งผลให้ชุมชนต่างๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ กิจกรรมครั้งนี้มี หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านเข้าร่วมกว่า 70 คนและตั้งใจฟัง อย่างสนใจในเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอจากอาจารย์คณะผู้วิจัยตลอดวัน

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันดังกล่าวมี ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มร.ชร. นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว น.ส.วาสนา บุญมา นายกเทศมนตรีดงมะดะ ร่วมพิธีเปิดการ ประชุมและการนำเสนอผลงานการวิจัยครั้งนี้ด้วย โดยมี ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง รองคณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ฐานะที่ปรึกษา งานวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยของ มร.ชร. กล่าวรายงาน ถึงเหตุผลการทำวิจัยถึงผลงานวิจัยครั้งนี้ เชื่อว่าจะสามารถนำไปพัฒนาและเป็นประโยชน์กับชุมชนของตำบลดงมะดะโดยตรงใน ทุกๆ เรื่อง

              สำหรับเรื่องการวิจัยที่ตำบลดงมะดะครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวมทั้งหมด 18 เรื่อง และ การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องเรื่องที่วิจัยด้วยเรื่องต่างๆ ที่ทำวิจัยครั้งนี้ล้วนสะท้อนภาพและวิถีชีวิตของชุมชนในตำบลดงมะดะและใกล้ตัวเองทั้งสิ้น ขอยกตัวอย่างเพียง 3 เรื่อง แต่ละกลุ่ม ดังนี้

              1.กลุ่มภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน เช่น

                   1.การพัฒนาศักยภาพของปู่จารย์ (ผู้นำทำพิธีกรรม หรือ ปู่จ๋านฯ)  โดย ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม และคณะ

                   2.องค์ความรู้ชองหมอเมืองฯ โดย อ.พิมพ์ทรัพย์ พิมพิสุทธิ์ และคณะ

                   3.การพัฒนาการถ่ายทอดขับซอพื้นเมืองฯ โดย อ. ฉัตรวลี ทองคำ และคณะ

              2.เศรษฐกิจชุมชน เช่น

                   1.การพัฒนาชุดทำความสะอาดสู่มาตรฐานฯ โดย อ.รักชนก อินจันทร์ และคณะ

                   2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้อยฯ โดย อ.ชญานิน วังตาล และคณะ

                   3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานฯ โดย อ.จิราพร มะโนวัง และคณะ

              3. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เช่น

                   1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ โดย ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม และคณะ

                   2.รูปแบบการจัดการขยะชุมชนฯ โดย อ.วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ และคณะ

                   3.การจัดการป่าชุมชนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ โดย อ.อิทธิพัทธ์ เรืองกิจวัฒน์ และคณะ ฯลฯ

              ด้าน อ.ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา มร.ชร. ที่เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยครั้งนี้ กล่าวว่า ขอชื่นชมในการตั้งใจของอาจารย์ที่นำเสนองานวิจัยในวันนี้ ผลงานแต่ละคนเชื่อว่า สามารนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ ตามชุมชน โครงการลักษณะนี้มีทั้งหมด 6 แห่งด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนต่อไป


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  85 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th