1คณะ1อำเภอ1นวัตกรรม “ราชภัฏชร.โมเดล”
1คณะ1อำเภอ1นวัตกรรม “ราชภัฏชร.โมเดล”


เมื่อวันที่ : 2017-07-06 09:59:57

1 คณะ 1 อำเภอ 1 นวัตกรรม

“ราชภัฏชร.โมเดล”

 

          ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี ที่มีวิสัยทัศน์ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อลด ความเหลื่อมล้ำ และหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง มีภารกิจ สำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ชุมชนท้องถิ่นถือ ได้ว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ระดับฐานรากที่สำคัญของประเทศ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเจ้าของพื้นที่ แนวทางที่เหมาะสม คือให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการของตนเองร่วมกับหน่วย งานในพื้นที่มากที่สุด คือได้ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมใช้ประโยชน์ และร่วมรักษาฐานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม

         พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำหนดให้ราชภัฏทำหน้าที่สำคัญ อย่างหนึ่งคือ ผลิต พัฒนาครู และเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมว่า “หนึ่งคณะ หนึ่งอำเภอ หนึ่งนวัตกรรม” ให้เป็นยุทธศาสตร์หลัก ของการวิจัยและพัฒนาตามเจตนารมณ์ของความเป็นราชภัฏ

          ภารกิจสำคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยต่อนี้ไป จะเน้นการทำงานเชิงพื้นที่ นำโดยอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยลงพื้นที่ ที่หน่วยงานของตนเองรับผิดชอบ ตั้งแต่ปี 2560-2561 จะสร้าง โมเดลต้นแบบชื่อว่า “ราชภัฏเชียงรายโมเดล” โดยจะทำงานในภาค ประชารัฐ มร.ชร. จะร่วมกับเทศบาลตำบลนางแล และประชารัฐ ร่วมใจ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตำบลนางแล ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของ แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร อาหาร และสุขภาพ เป็นต้นแบบของการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามนโยบายของจังหวัดเชียงรายที่มุ่งพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็น “เมืองสมุนไพร : เกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย วิถีไทยล้านนา” ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับ คุณภาพสินค้าการเกษตร พืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยร่วมกัน ทำงานในรูปแบบภาคประชารัฐ ระหว่างรัฐบาล สถาบันการศึกษา ในพื้นที่ เอกชน ธนาคาร และประชาชน ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา จะใช้ “ราชภัฏเชียงรายโมเดล : นวัตกรรมด้านเกษตรและ อาหาร เพื่อสุขภาพ” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

          “ผลสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและฐานทรัพยากร ในพื้นที่ตำบลนางแล โดย อ.ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผอ.สถาบันวิจัย และพัฒนา มร.ชร. ทำให้ทราบว่าเรา ต้องให้ความสำคัญกับการ นำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในทุกคณะ / สำนัก / สถาบัน / ศูนย์ มาช่วย ยกระดับการผลิต เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สามารถนำไป แปรรูปเป็นอาหารปลอดภัย ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ปลอดภัย ได้ตำรับยารักษาโรคต่างๆ ที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับ ชาติและสากล ทั้ง อย. และ มผช. พันธกิจสัมพันธ์ของ มร.ชร. กับ สังคมนี้ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบนฐานทรัพยากร ท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ช่วยให้ชุมชนมีแหล่ง ผลิตวัตถุดิบอย่างเพียงพอ มีความชำนาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาหารและยาสมุนไพร และเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการสินค้า และบริการที่ประทับใจ ทำให้เกิดอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลาดจะมาหาถึงชุมชน เป็นเทคนิคของ การ “ส่งออกแบบไม่ส่งออก” โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นธงนำ” รองอธิการบดี กล่าว

          “หลังจากได้โมเดลต้นแบบแล้ว ในปี 2562-2563 ทุกคณะ/ สำนักวิชาจะได้ “นำราชภัฏเชียงรายโมเดล : นวัตกรรมด้าน เกษตรและอาหาร เพื่อสุขภาพ” ไปขยายผลใน 18 อำเภอซึ่ง เป็นพื้นที่ที่ทุกคณะ/สำนักวิชา รับผิดชอบดูแลต่อไป และภายใน ปี 2564 จังหวัดเชียงรายจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในชีวิตทุกๆ อำเภอจะมีสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีอาหารปลอดภัย บริโภค มีแหล่งวัฒนธรรมล้ำค่า เป็นเมืองแห่งสมุนไพร มีความ หลากหลายของภูมิปัญญา มีตำรับยารักษาโรค และแหล่งให้บริการ ทางการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทยบนฐานทรัพยากรใน ท้องถิ่น ซึ่งในจังหวัดเชียงรายไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ ต่างๆ ล้วนมั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรทางกายภาพและวัฒนธรรมที่ รอการเจียระไนจาก “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” อยู่แล้ว อย่างพร้อมพรั่ง


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  167 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th