การบิน “เกาหลี” ว.นานาชาติลุ่มน้ำโขง มร.ชร. ยกทีมเจาะฐานความรู้
การบิน “เกาหลี” ว.นานาชาติลุ่มน้ำโขง มร.ชร. ยกทีมเจาะฐานความรู้


เมื่อวันที่ : 2017-07-03 10:15:05

 

การบิน “เกาหลี”

ว.นานาชาติลุ่มน้ำโขง มร.ชร.

ยกทีมเจาะฐานความรู้

 

          ว.นานาชาติลุ่มน้ำโขง มร.ชร. นำทีมคณาจารย์-นศ. เกี่ยวกับ ธุรกิจการบิน 3 สาขา ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์วิชาชีพ นอกห้องเรียนที่ ม.การบินชื่อดังเกาหลี เล็ง “เอ็มโอยู” ระหว่าง 2 สถาบัน เชื่อจะเป็นผลดีแก่บัณฑิตด้านการบินของ มร.ชร. ใน อนาคต

 

          อ.มนัสวี สมเพชร อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง (วนข.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า วนข. ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน สาขาวิชาการขนส่ง สินค้าทางอากาศ และสาขาวิชาการจราจรทางอากาศ ชั้นปีที่ 3 นำโดย รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ คณบดี วนข. และคณาจารย์ จำนวน 37 คน ได้เดินทางไปศึกษาภาคสนาม ที่มหาวิทยาลัย การบินฯ ที่สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อ 21 - 25 มิ.ย. 2560 เพื่อ ส่งเสริมงานด้านวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพ ตามรายวิชา AVT1125 การควบคุมจราจรทางอากาศ AVT1315 การจัดการ ท่าอากาศยาน และ AVT1415 การขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ Korea Aerospace University (KAU) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงด้านการบิน

         “มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนอิงกับ ระบบ Federal Aviation Administration (FAA) ได้แก่ The School of Aerospace and Mechanical Engineering, The School of Electronics and Information Engineering, and School of Air Transport, Transportation and Logistics” อ.มนัสวี กล่าว 

         อ.มนัสวี กล่าวว่า ในโอกาสนี้ คณบดีและคณาจารย์ได้ หารือแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มร.ชร. กับตัวแทนของอธิการบดี KAU หลายคน ได้แก่ Professor Joong-Hwan Baek, Dean of Planning & International Affairs, Professor Hunsoo Lee, Director of International Culture & Education, Professor Kwang-Eui Yoo, School of Air Transport, Transportation and Logistics, and Mr.Joon Lee, International Program Coordinator โดยทั้งหมดได้เห็นชอบในหลักการที่จะให้มี โครงการความร่วมมือระหว่าง School of Air Transport, Transportation and Logistics กับวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง มร.ชร. เพราะมีหลักสูตรที่เหมือนกัน ได้แก่ Air Traffic Control, Airport Management, และ Air Cargo Management อีกทั้งในอนาคตสามารถที่จะขยายความร่วมมือกับ The Department of Aeronautical Science and Flight Operation ซึ่งตรงกับหลักสูตร Commercial Pilot License (International Program) ของวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มร.ชร. อีกด้วย โดย KAU มีสนามบินร่วมกับสายการบิน Korean Air ที่เกาะ Jeju เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติจริงให้กับศิษย์การบินและ Aerodrome Control Service ให้กับนักศึกษา Air Traffic Control ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะยังได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม Flight Simulator, ATC Simulation, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Laboratories และ Aerospace Museum ซึ่ง KAU มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสม กับมาตรฐานวิชาชีพมาก ในอนาคตถ้าเราได้ร่วมมือกันทางวิชาการ จะเป็นผลดีต่อบัณฑิตของ มร.ชร. อย่างแน่นอน” อ.มนัสวี กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  56 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th