ทูบีฯมร.ชร.รุกอาเซียนสนอง “วันต้านยาโลก” ขยายเครือข่าย2ม.ในยูนนาน
ทูบีฯมร.ชร.รุกอาเซียนสนอง “วันต้านยาโลก” ขยายเครือข่าย2ม.ในยูนนาน


เมื่อวันที่ : 2017-06-29 09:40:27

ทูบีฯ มร.ชร. รุกอาเซียนสนอง

“วันต้านยาโลก”

ขยายเครือข่าย 2 ม.ในยูนนาน

      ชมรมทูบีฯ มร.ชร. นำทีมขยายเครือข่ายในอาเซียน+3 ขาย แนวคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ “ม.ยูนานนอร์มอล-ว.เจียวทง” ใน ยูนาน สป.จีน สนอง “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ของยูเอ็น นศ.ชมรมทูบีฯ ทั้ง 2 ประเทศต่างแลกเปลี่ยนเทคนิค วิธีการแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างกัน ซึ่งกิจกรรมทำให้ต่างชาติรู้เรื่อง “โครงการทูบีฯ มร.ชร.” มากขึ้น และร่วมเป็นเครือข่าย

     เมื่อวันที่ 26-28 มิ.ย.ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน (แห่งแรกใน ประเทศไทย) มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำ คณะโดย ผศ.ดร.วรินทรีย์  เยาว์ธานี รองอธิการบดี มร.ชร. ฐานะเลขานุการชมรมทูบีฯ ผศ.สุรพล เวียงนนท์, ผศ. เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี รองประธานชมรมฯ อ.อภิญญา จิตมโนวรรณ, อ.วรลักษณ์ ขยันการ กรรมการ และ น.ส.อรอนงค์ ยวี่ จากกองวิเทศสัมพันธ์ มร.ชร. พร้อมด้วยคณะนักศึกษาอาสา สมัครชมรมทูบีฯ จำนวน 16 คน ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และวิทยาลัยเจียงทง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (สป.จีน) เพื่อร่วมกิจกรรมของชมรมทูบีฯ และเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน ของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง ประเทศในกลุ่มอาเซียนและภารกิจในการขยายเครือข่ายทาง ชมรมทูบีฯ มร.ชร. ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามพระปณิธาน ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานทูบีฯ โดยการเดินทางไปร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้จะสอดคล้องสัมพันธ์กับ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ตามประกาศของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ด้วย รวมทั้งสนองนโยบายของรัฐบาล “ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในภาคเช้า เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ได้ร่วมจัด กิจกรรมกับ “ชมรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์” ของ นศ.จีน ที่ ม.ยูนนานนอร์มอล มี นศ. 26,000 คน ก็ให้ความสำคัญกับชมรมฯ ด้วย จากการรายงานของประธานชมรมฯ ในครั้งนี้ตัวแทนคณะวิชาต่างๆ และตัวแทนของแต่ละห้องได้ทำ กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ทำให้เยาวชนของแต่ละประเทศเข้าสู่วงจรของยาเสพติด รวมทั้งได้เสนอแนวทางและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันโรคเอดส์ด้วย ซึ่ง นศ.ชมรมฯ แต่ละประเทศก็จะมีเทคนิคการรณรงค์แก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันตามสภาพของ สังคม แต่ก็มีจุดหมายเดียวกันเพื่อที่จะยับยั้งปัญหายาเสพติด

      ส่วนในภาคบ่ายวันเดียวกัน คณะได้เดินทางไปจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่วิทยาลัยเจียวทง ซึ่งเป็น อีกแห่งที่ได้ทำข้อตกลงร่วมมือกับ มร.ชร โดยทั้ง 2 มหาวิทยาลัย คือ ม.ยูนนาน นอร์มอล และวิทยาลัยเจียวทงนี้ ต่างก็อยู่ใน “เมืองมหาวิทยาลัย” ของมณฑลยูนนาน ห่างจากนครคุณหมิง กว่า 40 ก.ม. จึงทำให้สะดวกในการเดินทางไปทำกิจกรรมแต่ละแห่ง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี รวมทั้งได้นำคณาจารย์และ นศ.  มร.ชร. ศึกษาดูงานและบรรยากาศที่ส่งเสริมวิชาการด้วย โดย เฉพาะมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอลในการต้อนรับคณะเป็นพิเศษ

 

 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  75 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th