มร.ชร.สนองพระราชดำริร.10 พัฒนาท้องถิ่น จับมือทต.เวียงเหนือลุยทุกมิติ!
มร.ชร.สนองพระราชดำริร.10 พัฒนาท้องถิ่น จับมือทต.เวียงเหนือลุยทุกมิติ!


เมื่อวันที่ : 2017-06-26 09:17:01

มร.ชร.สนองพระราชดำริร.10

พัฒนาท้องถิ่น

จับมือทต.เวียงเหนือลุยทุกมิติ!

            อธิการบดี มร.ชร. นำทีมผู้บริหารลงนามร่วมมือพัฒนา การศึกษา เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต เทศบาล ต.เวียงเหนือ ชร. พร้อมส่ง 2 อาจารย์สำนักวิชาสังคมฯ ประสานงานหลัก และบุคลากรอื่นๆอีกหลายส่วน ร่วมมือพัฒนาเต็มที่เพื่อสนอง พระราชดำริ ร.10 ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร ชี้ต้องพัฒนาท้องถิ่น ให้ดีขึ้นทั้ง 3 มิติ วันลงนาม ทต.เวียงเหนือยังโชว์ผลผลิตเกษตร สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น

          ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบล (ทต.) เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) กับ ทต. เวียงเหนือ โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. กับ ดร.สันติ์ ศรียา นายกเทศมนตรี ต.เวียงเหนือ และ นายณัฐวิทย์  นภาลัย ผอ.ร.ร.ทต.เวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เป็นพยาน พร้อมด้วย ผู้บริหารของ มร.ชร.ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร  ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี ผศ.สุรพล เวียงนนท์ (ตัวแทน ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาวธานี รองอธิการบดี) นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากสำนักวิชาสังคมศาสตร์อีก 2 คน ได้แก่ ผศ.ดร. นาวิน พรมใจสา และ ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม อีกทั้ง นายธีวัฒน์ วังมณี ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ มร.ชร. เป็นเกียรติด้วย

          ดร.สันติ์ กล่าวถึงความเป็นมาก่อนลงนามความร่วมมือว่า เนื่องจาก ทต.เวียงเหนือ ได้รับโอน ร.ร.ทต.เวียงเหนือ จากสำนักงานการปฐมศึกษา (สปฐ.) เขต 1 จ.เชียงราย มาบริหาร จึง จำเป็นต้องลงนามความร่วมมือดังกล่าว เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพ ของ มร.ชร. เพื่อให้นักเรียนในเขตเทศบาลฯ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไปเรียนในตัวเมือง ปัจจุบันทุกๆ วันจะมีรถรับส่งนักเรียนจาก หมู่บ้านต่างๆ ราว 30 คัน ขนส่งบริการ ทำให้นักเรียนตัวเล็กๆ ต้องตื่นเช้าตั้งแต่ ตี 4 ตี 5 เพื่อเตรียมไปโรงเรียนซึ่งเป็นภาระแก่ เด็กและผู้ปกครองที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองจากที่เคยเรียบง่ายแบบชาวบ้านมาก่อน ดังนั้นทางทต.เวียงเหนือ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโรงเรียนที่นี้ให้มีมาตรฐาน ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานในกลุ่มวิชาต่างๆ ซึ่งต้องขอความร่วมมือทางด้านวิชาการจากทาง มร.ชร. หลายๆ ด้านมาช่วยพัฒนา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านด้วย เพราะที่นี้มีสินค้าทางการ เกษตร มากมายและมีสินค้าโอทอปอีกหลายชนิด อีกทั้งพื้นที่ ก็อุดมสมบูรณ์มีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย มีทั้งชาวอีสาน และคนเมือง อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข มายาวนาน” นายก ทต. เวียงเหนือ กล่าว

          ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า ยินดีในความร่วมมือครั้งนี้เพราะนโยบาย ของ มร.ชร. คือ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ฝากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ดูแลและพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง ตามแนวพระราช- ดำริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรโดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งของตนเองดูแลพื้นที่ในท้องถิ่นให้ดีและพยายามสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมให้มากๆ

          “สำหรับตนเองนั้นมีนโยบายในการพัฒนาและให้ความช่วย เหลือในครั้งนี้ 3 มติ ดังนี้ 1.ให้แต่ละคณะสร้าง “หนึ่งนวัตกรรม หนึ่งพื้นที่” สำหรับความร่วมมือครั้งนี้มอบหมายให้สำนักวิชา สังคมศาสตร์มาดูแลโดยมีผู้ประสานงาน คือ ผศ.ดร.นาวิน ,ดร.ชาญชัย  และ นายธีรวัฒน์ 2.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยวิธการต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีช่วยในการส่งเสริมการตลาด หรือมาร์เก็ตติ้งแบบออนไลน์ด้วย และ 3.ส่งเสริมด้านคุณภาพ ชีวิตให้มีการพัฒนาทุกๆด้านให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการบูรณาการจากคณะและสำนักวิชาต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยลงมาช่วยกัน” อธิการบดีมร.ชร. กล่าว

          รายงานข่าวเปิดเผยด้วยว่า งานครั้งนี้ทาง ทต.เวียงเหนือ ยังได้ นำผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นมาโชว์สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ และยังมอบผลผลิตดังกล่าวเป็นของฝากแก่ผู้ร่วมงานด้วย

 


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  44 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th