ทูลเกล้าฯ ถวาย ป.กิตติมศักดิ์ ทูลกระหม่อมหญิงฯ สาขาการศึกษาและพัฒนาสังคม
ทูลเกล้าฯ ถวาย ป.กิตติมศักดิ์ ทูลกระหม่อมหญิงฯ สาขาการศึกษาและพัฒนาสังคม


เมื่อวันที่ : 2017-06-15 16:16:16

 

  

          สภา มร.ชร. นำผู้บริหารขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาและพัฒนาสังคม แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 13 มิ.ย.นี้ ที่ ที่ ร.ร.แม่ทาวิทยาคม อ.แม่ทา จ.ลำพูน

            ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาและพัฒนาสังคม แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อปีการศึกษา 2599 และสภาฯ ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักพระราชวัง เพื่อขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาและพัฒนาสังคม แด่ ทูลกระหม่อมหญิง        อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีนั้น บัดนี้ได้รับการตอบรับ หนังสือดังกล่าวมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมาพร้อม กำหนดวันเวลาที่ชัดเจนแล้ว 

        ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการพระราชทานทูลเกล้าฯถวายปริญญาฯแด่พระองค์ ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน นี้ (2560) ที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในวโรกาศที่พระองค์เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจ ทูบีนัมเบอร์วัน และติดตามผลการทำงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี ที่ มร.ชร. จะได้เข้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยมีรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วม พระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาฯ ดังนี้ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี, อุปนายกสภา, ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี, ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองฯ, ผศ.เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี, ผศ.สุรพล เวียงนนท์, ตัวแทนคณะครุศาสตร์, นางผ่องศรี ธนกุลพรรณ, อ.วรรัตน์ ขยันการ, อ.อภิญญา จิตมโนวรรณ, น.ส.พิกุล ชัยชนะ,นายเรวัฒน์ รอดเอียด และนักศึกษาแกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วัน     

           ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มร.ชร. ฐานะเลขา นุการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (แห่งแรกในประเทศไทย) มร.ชร. กล่าวว่า การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งนี้ เชื่อว่าชาวชมรมทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศก็คงมีจะความยินดีและปลื้มปีติ เป็นล้นพ้นกับพระองค์เช่นกันคงจะเหมือนกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน  มร.ชร. ที่มีความยินดีและปลื้มปีติ อย่างหาที่สุดมิได้กับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่ มร.ชร. ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายในครั้งนี้ เพราะนอกจากพระองค์จะทรงงานอื่นๆ ในด้านการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆตามที่ปรากฏแล้ว ก็เชื่อว่า พระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณกับงานของ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ที่ทรงงานหนักมาตลอด 15 ปีจะเป็นส่วน หนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของคณะกรรมการสภา มร.ชร.ด้วย


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  228 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th