แบบว่า...เราต้องเรียนที่ มหา’ลัย ราชภัฏเชียงราย
แบบว่า...เราต้องเรียนที่ มหา’ลัย ราชภัฏเชียงราย


เมื่อวันที่ : 2017-05-10 19:31:05

แบบว่า...เราต้องเรียนที่

มหา’ลัย ราชภัฏเชียงราย

ข่าวเชิงวิเคราะห์

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มีต้นทุนทางการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นเวลาอันยาวนานร่วม 50 ปี ย่อมมีการสั่งสม “คลังปัญญา” และความรู้ต่างๆ ไว้มากมาย เพื่อให้ประชาชนทุกชาติพันธุ์ได้มีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษาและการเข้าถึงแหล่งปัญญาสารพัด เพื่อให้ทุกคนค้นพบตัวเอง และเลือกเรียนใน “สิ่งที่ใช่” คุณคิดอย่างไร กับสิ่งต่อไปนี้

        1.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยู่ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ “จีเอ็มเอส” (Greater Mekong Sub- region) ซึ่งบริเวณดังกล่าวจังหวัดเชียงรายจะเจริญรุ่งเรืองในทางด้านเศรษฐกิจเพราะจะเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์รวมสรรพสิ่งที่ ประชากรกว่า 320 ล้านคนจะให้ความสนใจต่อแหล่งงานที่นี่ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเชียงรายจะมีตำแหน่งงานรองรับ มากมายในอนาคต

        2.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นแหล่งเรียนรู้สารพัด ทางด้านกายภาพ (Physical Environment) และด้าน วัฒนธรรม (Culture Environment) และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีองค์ประกอบทั้งทางด้านกายภาพ และวัฒนธรรม รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยังสอนให้เรารู้จัก “สร้างงานเองได้” มีการอบรมบ่มเพาะ เพราะช่วงเรียนจะมีหน่วยงานส่งเสริมเรียนรู้การสร้างงานให้แก่ผู้เรียน ก่อนสำเร็จการศึกษา

        3.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตั้งอยู่ในเขตที่เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและมีระบบสาธารนูปโภคครบถ้วนสมบูรณ์ จะเดินทางไปที่ไหนในเขต “จีเอ็มเอส” หรือทางยุโรป อเมริกา ก็สะดวกสบาย เนื่องจากมีสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง และสายการบินเชื่อมต่อได้สะดวก ในอนาคต แม้จะเริ่มต้นจาก จ.เชียงราย

        4.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของ จ.เชียงราย มีอายุร่วม 50 ปี และมีวิวัฒนาการ มาเรื่อยๆ ย่อมเป็นแหล่งสะสมคลังความรู้เรื่องต่างๆ มากมาย และเข้าใจท้องถิ่น มีฐานข้อมูลท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน อันมาจาก “ผลงานการวิจัย” ของคณาจารย์และนักศึกษารวมทั้งทุน สนับสนุนส่งเสริมทำวิจัยศึกษาแก่ทุกๆ คนที่สนใจใฝ่รู้

        5.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลิตบัณฑิตทุกสาขา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากกว่า 60 สาขา ตามความต้องการของท้องถิ่น เพื่อรับใช้ท้องถิ่นและ “ประชาคม อาเซียน” ใน 14 คณะ/สำนักวิชา ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามที่ตนเองถนัด หรือ “เลือกสิ่งที่ใช่สำหรับตนเอง” ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์, การบริหารจัดการ,การแพทย์ทางเลือก, การบินพาณิชย์ ฯลฯ เป็นต้น

        6.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล มีนักศึกษาต่างประเทศจากเขต “ประชาคมอาเซียน” มาเรียนมากมายโดยเฉพาะจากประเทศจีน-ลาว-กัมพูชา รวมทั้งชาติพันธุ์ต่างๆ ในเขต “จีเอ็มเอส” ทำให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเพื่อความมั่นคงของประเทศในย่านนี้ อีกทั้งผู้เรียนสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนๆ ต่างชาติพันธุ์และสร้างสัมพันธ์ไมตรีได้อีกด้วย

        และ 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีค่าใช้จ่ายที่ทำให้ ผู้ปกครอง “ไม่เดือดร้อนเฉลี่ยภาคเรียนละ 5,000 บาท” และยังมีทุนสำหรับผู้ขาดแคลนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ

        “อนาคตของเรา....เราเท่านั้นคือ “ผู้กำหนด” และเลือกที่จะเป็น”

        เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “มหาวิทยาลัย แห่งการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

        สนใจอย่าลืมเรา ม.ราชภัฏเชียงราย กำลังเปิดรับรอบ 3 คลิกไปที่ http://admission.crru.ac.th (1 มิ.ย.-14 ก.ค.60)


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  193 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th