สนองพระราชดำริ“พระเทพฯ” ยุทธศาสตร์ 5 ปี มร.ชร.นัด 100 ครูตชด.ทำแผนฯ
สนองพระราชดำริ“พระเทพฯ” ยุทธศาสตร์ 5 ปี มร.ชร.นัด 100 ครูตชด.ทำแผนฯ


เมื่อวันที่ : 2017-05-03 17:07:37

 

          ส.ต.พ. คณะครุศาสตร์ มร.ชร. จัดอบรมครู ตชด. ปีนี้ กว่า 100 คน เพื่อระดมความคิดทำแผน ยุทธศาสตร์ 5 ปี แก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อีกทั้งสำรวจ พบปัญหาสารพัดต้องเร่งแก้ไข สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

          ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  ศิริพงษ์  ผอ.สำนักประสานงานโครงการ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถิ่น (ส.ต.พ.)  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  (มร.ชร.) เปิดเผยว่า สำนักประสานงานโครงการส่งเสริม คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ร.ร. ตชด.) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มร.ชร. จัดอบรมครูใน ร.ร.ตชด. ประจำปี 2560 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ รร.พิมานอินน์ อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนา ในร.ร.ตชด. ที่สังกัด ตชด.ที่ 32 ให้มีคุณภาพ และสามารถ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ต่อไป และยังเป็นการเปิด โอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนและ กำหนดยุทธศาสตร์ที่จะนำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้มีคุณภาพ เพื่อสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความสำคัญการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ใน ร.ร.ตชด. ในครั้งนี้มีครู ร.ร. ตชด. สังกัดกองกำกับการ ตชด.ที่ 32 จำนวน 9 ร.ร. และศูนย์การเรียน ตชด. จำนวน 3 ศูนย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้มากกว่า 100 คน

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  กล่าวว่า การอบรมครู ตชด.ได้จัดเป็น ประจำทุกๆ ปี และยังมีการสำรวจความต้องการของครูและ ผู้บริหาร ของโรงเรียน เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ตามแนวทางการมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนำไปกำหนด ยุทธศาสตร์การทำแผน 5 ปี ของ ร.ร.ตชด.

          “จากการนิเทศการศึกษา ในปีที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหา และอุปสรรคหลายอย่าง เช่น ข้อจำกัดด้านงบประมาณบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ปัญหา ด้านการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียนทุกระดับชั้น ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน อีกทั้งปัญหาด้านภาษา และการสื่อสาร การออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดเจน ไม่มีพื้นฐาน การอ่านออกเสียงได้ในระดับครอบครัว ตลอดจนปัญหาด้าน เศรษฐกิจ และปัญหาการจัดการศึกษาด้านทักษะ วิชาชีพด้วย” ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กล่าว


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  66 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th