วจ.เปิดเวทีฯสนอง “ประชารัฐ” หนุน วาระเชียงราย พร้อม “เอ็มโอยู” รัฐ-เอกชน
วจ.เปิดเวทีฯสนอง “ประชารัฐ” หนุน วาระเชียงราย พร้อม “เอ็มโอยู” รัฐ-เอกชน


เมื่อวันที่ : 2017-05-02 11:27:56

          คณะวิทยาการจัดการ มร.ชร. เปิดเวทีเสวนาร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ เพื่อสร้าง ความเข้มแข็ง สนองประชารัฐ สร้างวาระเชียงราย เมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัยฯ พร้อมเอ็มโอยู เบ็ดเสร็จกับภาครัฐและเอกชน 3 แห่ง เล็งผลเลิศ คณาจารย์ นักศึกษาได้ฝึกงาน ทำวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อคุณภาพนักศึกษาในอนาคต

           ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน  ที่ห้องประชุมราชาวดี รร.เชียงราย แกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย คณะวิทยาการจัดการ (วจ.) มร.ชร. ร่วมกับสมาคม สหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ ได้จัดเวทีเสวนา “สานพลังเพิ่มความเข้มแข็งภาคเอกชนสนับสนุนประชารัฐขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงราย เมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย วิถีไทยล้านนา” ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการที่จะร่วมมือกันพัฒนาจังหวัดเชียงรายตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อน เรื่องดังกล่าวให้เป็นวาระของจังหวัดเชียงรายด้วย โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ผวจ.) เป็นประธานในพิธี พร้อม นายกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ คณบดีคณะ วจ. มร.ชร และผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

           รายงานข่าว เปิดเผยด้วยว่า ในงานดังกล่าว นอกจากจะมี การเสวนาทางวิชาการแล้ว ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ระหว่าง คณะวจ. มร.ชร.  โดย ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ คณบดีคณะ วจ. กับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือโดย นายกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคม, น.ส.ปราณปริยา พลเยี่ยม ผอ.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย, และ นายพรเทพ อินทะชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐสามัคคี เชียงราย จำกัด ซึ่งมี ผวจ.จังหวัดเชียงราย, อธิการบดี มร.ชร. และ น.ส. ศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติในการลงนามครั้งนี้ด้วย 

           “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าวได้มุ่งให้เกิดการบูรณาการงานวิชาการกับความต้องการในการพัฒนาของ ภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น โดยมีการสนับสนุนให้ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของคณะ วจ. ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการวิจัย ในการมี ส่วนร่วมกับสมาคมฯ และหน่วยงานดังกล่าว ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่างๆ อันจะตอบสนองความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงธุรกิจอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

           รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผ่านกระบวนการถ่ายทอด องค์ความรู้จากสถานการณ์จริง อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของนักศึกษาคณะวจ. มร.ชร.ด้วย” รายงานข่าวระบุ ในตอนท้าย

(ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มร.ชร.)


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  42 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th