“ทีมวิชาการ” มร.ชร.เปลี่ยนวิธีคิด พบมิติใหม่ เติม “หัวใจ” ด้วยรอยยิมทังทีม
“ทีมวิชาการ” มร.ชร.เปลี่ยนวิธีคิด พบมิติใหม่ เติม “หัวใจ” ด้วยรอยยิมทังทีม


เมื่อวันที่ : 2017-05-02 00:43:29

           มิติใหม่ “งานวิชาการ” มร.ชร.เน้นคุณภาพ นศ. ได้มาตรฐาน สกอ.และคัดเลือกคนเก่งมาเป็นอาจารย์ พร้อมยกเครื่องทีมบริการส่งเสริมวิชาการ เติมพลัง หัวใจใหม่ใส่ “เซอร์วิสไมน์ด” ให้ทุกคน ส่วน “เอ็ม โอยู” จะทำให้เป็นมหาวิทยาลัยพี่ - น้อง ให้สำเร็จ

           ผศ.ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ให้ สัมภาษณ์ “ก้านบัว-พลัส” ว่า งานวิชาการ คือ หัวใจหลักของทุกๆ มหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตให้เป็น “คนที่มี คุณภาพ” ให้สามารถทำงานได้  ดังที่ ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ได้มอบนโยบาย ว่า “ต้องขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้ บริบทของวัฒนธรรมของเรา” คือ การเป็นสถาบันการผลิตครู ถ้าเราเข้าใจคำว่าครู เราก็จะเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยฯ เราต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นครู ที่ดี เด็กก็จะเป็นเด็กดี คือ ผลิตคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ฉะนั้นงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็น งานที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานวิชาการด้านต่างๆ  เช่น หลักสูตรที่อาจารย์ ใช้สอน สำนักส่งเสริมวิชาการเป็นส่วนช่วยสนับสนุน ขับเคลื่อน เป็น เสมือนฟันเฟื่อง และหน่วยผลิตที่มีความสำคัญ 

           ผศ.ดร.เสงี่ยม กล่าวว่า ภาพลักษณ์ใหม่ของสำนักส่งเสริมวิชาการ ตอนนี้ จะเน้นไปที่เรื่องการควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ ซึ่งจะสัมพันธ์ กับภาคส่วนอื่นๆ ด้วย เช่น การคัดเลือกคนที่จะมาเป็นอาจารย์ ต้องมี มาตรฐานตามเกณฑ์ของส่วนกลาง คือ สกอ. อีกส่วนหนึ่งในส่วนของ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะรับผิดชอบดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิต คือ ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ เป็นคนที่มีความรู้ และเป็นคนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ทั้ง 3 ด้านของบัณฑิต

           “เรื่องของระบบบริการของส่งเสริมวิชาการ ที่เห็นวันนี้ เรามีเสื้อทีม จะเห็นคำว่า “Service mind” งานเรา คือ งานบริการ หัวใจของเรา คือบริการ งานด้านส่งเสริมวิชาการต้องสามารถจับต้องได้ สัมผัสได้ จาก ผู้ที่มาใช้บริการโดยมี ผศ.จีรพัฒน์ อุปถัมภ์ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ” รองอธิการบดี กล่าว

           ผศ.ดร.เสงี่ยม กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่เรากำลังวางแผนไว้จากนี้ อาจจะ มีการทำโครงการส่งเสริมวิชาการในลักษณะ Sister University คือ เป็นมหาวิทยาลัยพี่-น้อง ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เรา MOU จากเดิมเรา จะ MOU แค่การรับนักศึกษา แต่ต่อไปเราจะทำมากกว่านั้น  เช่น ทำ กิจกรรม แลกเปลี่ยนอาจารย์ ร่วมไปถึงการใช้ห้องแล็ปร่วมกัน นักศึกษา ที่เรียน ที่เรา ปี 1 อาจไปเรียนที่มหาลัยในเครือข่าย MOU เป็นต้นและสิ่งที่ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากนี้ การจะเน้นการบริการ “Service Mind แบบสากล ทุกคนขอให้เราได้รับใช้” งานบริการที่ รวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมให้บริการ ผศ.ดร.เสงี่ยม กล่าว

           ทั้งนี้สำนักส่งเสริมวิชาการจะทำเองคงเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัย ความร่วมมือจากคณะ/สำนักวิชา ต้องเป็นตัวช่วยขับเคลื่อน เพราะ สำนักส่งเสริมวิชาการ มีหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม ควบคุม และ สนันสนุน ที่จะช่วยเหลืองานวิชาการของแต่ละคณะ เช่น การไป เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย การเผยแพร่งานวิชาการของอาจารย์ การนำเสนองานวิชาการ นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษแข่งขันทักษะ วิชาการ เป็นต้น


จำนวนครั้งที่เปิดอ่านข่าวนี้  38 ครั้ง
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

©2017 by Office of Public Relations and Communication
Tel. 053-776 030 , Fax. 053-776001
e-mail : kanbou@crru.ac.th